Дигуси ученик

17 Май 2017 558

Багъдадлизив хIерирули уили сай шейх Жунайд, сунелара бахъал марти ва къайгъичебти ученикуни лебси.

Илини дурхIнала халаси хIурмат бирусири, амма шейхлис лебилрализивад ца ГIябдуллагь имцIали дигахъусири. Ил баркьуди цархIилтас гIяхIбилзули ахIенри ва кьясбирулри. Гьачам, илала чебкад гъайбухъес чумра ученик иличи гъамбиуб ва хьарбаиб: «ХIурматла учитель, нушани багьес дирули ахIенра ца секIал. Сен хIед ГIябдуллагь нушачив имцIали гIяхIилзуси ва хIурмат декIарирусири? Илра нушагъуна ученик сай. Гьайгьай, ил гIяхIил учIули сай, амма нушара гIеладулхъули ахIенра. Нушала ургаб гьатIира гIяхIли бучIутира бургар». Жунайдли жаваб бедиб: «Ва дила дурхIни, хIушанира ил секIал бахъхIи агарли иргъидая». Чули бедибси суайс жаваб кахIесили бачабархили илди хъайгIи арбякьун.

Ардякьун чумра жумягI. Илданира чула хIисаб-суалтачила хъумартур. Гьачам дарс таманбиубхIели Жунайдли илдази иб: «Ва дила дурхIни, дила хIулбала шала! Нуни хIушаб хъули хIянчи лугулра. ИшбархIи, хIуша мадрасализирад хъули чардухъунхIели, хIушани лебтанилра, буцили гIяргIя, чисалра чехIебиънаб белгьи, набчи кабухая».

ГIергъила бархIи лебилра ученикуни хъули хIянчи барили чарбухъун. Ца ГIябдуллагьли биалли барили ахIенри. Ил багьурти дурхIни иличи чебухъун: «Сен хIуни учительли хъарбарибси хIебарри, цIаххIебилзулив хIед ибси хIебарес?!»  Жунайдли илизи хьарбаиб: «ГIябдуллагь, хIуни сен хIебелгьунри гIяргIя?» «Чевверхи набчивад, хIурматла мугIяллим, амма нуни цалра мер хIебаргира ну Аллагьли I чехIейуси!» – иб илини. Ил бакьили Жунайд разивиубли ГIябдуллагь хъябруцуциб ва буриб: «Ва дила ученикуни, гьанна хIушани багьуррая сен нуни илала халаси хIурмат бирусирал!»

Ахирличиб

Гьарли-марси ученик, марси динна насихIятчи кьяйда, багьуди кайсули, ил мурталра ункъбикIахъули, гьалавяхI вашес гIяIниси саби. ХIурматла юлдаш, багьи иман имцIабикIахъес багьандан багьудицун баибси ахIен. Динна багьуди гIяхIбухъахъес багьандан уркIи-уркIилабадси бирхауди гIягIниси саби. 

Бирхауди галгагъуна саби: мякьи – багьуди касес хIялумцIни, кьялуби – баркьуди ва ил гIямрулизи бетерхахъни, цIедеш биалли – хIекьдеш. ЦIедеш агарси галгализибад кьалли гIяхIдеш агара. АхIерси гьалмагъ, вирен Жунайдла ученикгъуна. ХIу чинав виадлира, се бирули виадлира, багьи, ЧевяхIси Аллагьлис I хIу мурталра чейусири ва хIела гьарил пикри-кьасра кацIибси кьяшла ганзра балуси сай.

Ас-салам

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.