Кьудратла вегI Аллагьла пергер уми

30 Май 2017 532

1. АЛЛАГЬ

Ил Аллагьла бегIлара чебяхIси у саби. Ил чи саял белгибируси. Ил ули суези духIнадурцути сари Аллагьла лерилра пергерла 99 у. Ил у цархIил чисалра бирхьуси ахIен.

2. АР – РАХIМАНУ

Гьар шайчивад ряхIмучевси, дахъал гIяхIдешуни дируси. Сунени акIахъубтачи иш дунъялчив ряхIмучевси: бирхутачира хIебирхутачира, буурантачира ахIентачира. Ил ура чисалра цархIиллис бирхьуси ахIен.

3. АР– РАХIИМУ

Мурталра уркIецIи дакIубируси, ахир агарси уркIецIила ВегI. Итил дунъяличиб бирхутачицун уркIецIи дакIубируси, сунес мутIигIти лугърачицун уркIецIи бируси. Ил ули бирхутачи Аллагь хаслира разили виъни иргъахъуси саби. Илини илдачи уркIецIи бариб илди алкIахъухIелира, илди бархьси гьуйчи бяхIчииухIелира, илдас ахиратлизибра уркIецIибиру. АР-РяхIман ва АР-РяхIим умазив Аллагь аргъибсили чеббалкIунти Аллагьла гьуйчи кабизахъес къайгъибиру. Илдас кьадинра Аллагьлизи улгули, илдачи уркIецIибирахъу. Кьудратла ВегIли илдачи Сунени акIахъубти цархIилтачира уркIецIи бирахъес хъарбиру. Илис Сунес мутIигIти Сунела лугъри дигахъу.

4. АЛ-МАЛИК

Кьиямала бархIила ВегI, гьарли-марси пачяхIдеш дируси Ил сай. Аллагь сунес сай ваибси сай, чичилра хIяжатиркуси ахIен, лерилра гIелар калунти секIал илини акIахъубти сари ва илизирад дигахъути сари. Илала вархкья левси ахIен. Я чилилра Илис хъарбаркьуни дедес вируси ахIен. Ил чилалра шайчибад кумек баргес умцIуси ахIен.

Ил сунела мулкла вегI сай ва илав сунес дигута виркьуси сай: дигусилис бедесра вирар, хIейгусилизибад кебасесра. Ил улизив Аллагь аргъибсили сунела рухIличил, кьаркьайчил, хIяланачил мутIигIдеш чедиахъу. Гьар секIал Кьудратла ВегIлис къуллукъличи кайу.

5. АЛ-КЬУДУССУ

Дурхъаси, бегIлара умуси, нукьсандешуни агарси, сунечир гIяйибти агарси, лайикьагарти гьар секIайзивад умуси. Иличи мешути, Иличил цугти лебти ахIен.

Илала у аргъниличибли Илала лагълис бируси гIяхIдеш дагьри дархьагарти пикрумазибад умубиъниличил багьарбулхъуси саби, илизиб васвасъалалис, гIердирес, левсиличив гIяхIсили чейахъес хIяжатдеш лебси ахIен. Вирхуси адамла рухIлизиб Аллагьли ил ула мер баргили бируси саби. Ил багьандан илала рухIлизи нясдеш букьес бируси ахIен.

6. АС-САЛАМУ

Даршубируси, баршибси, Сунела гIяхIдешличил декIарулхъуси. Сунезир нукьсандешуни агарси, бареIкьудлумазибра сегъуналра жагъал агарси. Сунела лугърас бируси гIяхIдеш Сунезибадцун кабиркуси.

Ил сунела рухIлизи минабиубсили Аллагьли гIяйиб бареси хIебиру, илала динничи ва шаригIятличи къаршиси барес хIейрар.

7. АЛ-МУЪМИНУ

Сунела лугърачил бигьунси вягIдалис марси, сунела марти лугъри гIязабтазибад уцахъуси. Урехила ва вайдешла гьунчибад хIебашахъес мяхIкамдеш бируси. Илини саби урехи чебарбикуси, илала уркIецIиличил саби паргъатдеш хьурабируси. Илини саби нушази гIяхIдешличи аркьуси гьуни чебиахъуси, нуша дерцахъес дармандируси Ил сай, нуша хIердиахъес кьацI-шин лугуси, Ил сай нуша дерцахъес музаулхъуси, Ил сай Сунени акIахъубти дихIуси.

Ас-салам

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.