Инсаннал цала хьхьичIсса буржру

31 Май 2017 653

Аллагьнайн щукру жува мусульманталну ляхъангу бувну, жула рувхIанийсса ва дунъявийсса ишругу бачин буллалисса. ХIараммуний къадагъа даврийну ва хIалалмунийн ихтияр дулаврийну Аллагьнал жуйра аякьа дуллалиссар.

Жунма кIулсса куццуй, гьарца муъминчувнал буржну хъанахъиссар Аллагьнайн вихну икIаву, дуван багьайсса эбадат даву, хIараммуния арх уцаву, Заннал жуйва бивхьусса амрурду биттур баву ва м. ц.

Инсан ляхъан увну ур чурххая ва рухIирая (дакIния). Аллагьнал хьхьичIмий бакъасса, буссар инсаннал цала хьхьичIсса буржругу: чурххал хьхьичIсса ва рухIирал хьхьичIсса.

Чурххал хьхьичIсса буржру

1. Дукиялул ялув ацIаву. Гуж бусса, цIуллусса чурх бикIаншиврул жунма аьркинссар дукаймунил ва хIачIаймунил ялув бацIан. Кьуръанналуву увкуну бур (мяъна): «Дукияра ва дунияллий марцIмур ва Аллагьнал хIалал дурмур, хIараммур канаки буван хIарачат буллалисса ва хIалалмуния арх буван ччисса щяйтIаннул тIимур мабувари. Зун кIулссар щяйтIан зула душман бушиву, мунил зу къуч буллаллиссару оьбаларду баврил ххуллийн» (сура «Аль-Бакьара», аят 168).

МухIамад Идавсил (саллаЛлагьу аьлайгьи ва саллам) увкуссар: «Гуж бусса (чурххал ва иманналул) мусульманчув Аллагьнал хьхьичI заэвманаяр лавайссар ва ххирассар» (Муслим).

2. ЦIуллу-сагъшиву дуруччаву. Мусульмансса инсаннай ялувссар цала цIуллушиврул ялув ацIан, къашай хьурча духтурначIан гьан, дарув буван. Ца инсаннал цIувххуну бивкIссар: «Я Аллагьнал Идавс! БучIиссарив жун къашай хьусса чIумал дарув буван?» Идавсил (саллаЛлагьу аьлайгьи ва саллам) укунсса жаваб дуллуссар: «Я Аллагьнал лагътал! Зува къашай хьувкун дарув булувара, хIакьну Аллагьнал къадуллуссар дарув бакъасса цIуцIаву, так ца личIаннин». Мунахь цIувххуссар: «Цумур къашайшивури дарув бакъасса?» «Му хъунав шавури», - увкуссар Идавсил (саллаЛлагьу аьлайгьи ва саллам). (Джамиу-ссагъир).

3. МарцIшиврух къулагъас даву. Мусульмансса адиминал ва хъамитайпалул цала чурх, янна, къатта марцIну ябуван аьркинссар. МарцIшиврул хъунмасса бияла буссар цIуллу-сагъшиву дуруччавриву. МухIаммад Идавсил (саллаЛлагьу аьлайгьи ва саллам) увкуссар: «МарцIшиву – иманналул дачIири» (Муслим).

РухIирал (дакIнил) хьхьичIсса буржру

1. Инсаннал цала дакI дуруччин аьркинссар бяйкьусса аькьидалия, тIайла бакъасса пикрирдая.

2. ДакIниву цIакь дуван аьркинссар тIайласса иман ва динналул кIулшивуртту.

3. ДакI чIюлу дувайссар хIакьсса ва мюнпатсса элмулийну.

4. Заралсса хасиятру ва пикрирду дакIнива буккан бан аьркинссар.

5. Ххуйсса хасият, тIул-тIабиаьт дакIниву тарбия дуван хIарачат байссар.

Щин-бунугу бюхъай пикри хьун шикку кIицI лавгмур биттур буван захIматсса зару бур тIисса. Амма чан-чанну, ца-ца ша ласлай хьхьичIунай ачин хIарачат буллалиманан Аллагьу Тааьланал ва малаиктурал кумаг бувайссар. Иблис-щяйтIан жухунма цуксса гужну бахчиларчагу, дакIниву Аллагь усса, хъинмунийн кIункIу тIисса инсаннаща щяйтIаннуяр ххув хьун бюхъантIиссар. Аллагьнал жунна ссавур ва кьянкьашиву дулуннав! Амин.

Расул НурмухIаммадов

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.