МухIаммад Идбагла ﷺ баракатла хьунри

6 Июнь 2017 598

Савда

Идбагли цархIилтира хьунри кабиибхIели, Савдани аргъибсири ил сунечи уркIецIидухъи хъайчикайибси виъни. Иличила багьурхIели пашманриубсири. Илала дурабад, ил рухънараилри. Ил багьандан илис цацадехI къулукъуни тамандирес къиянбулхъулри. Ил секIал хIясиббарили, Идбагли илис кумкдеш биахъес багьандан ил раткаэс сабаб баргиб. Амма Савдас дигули ахъиб Идбагличир ца хъалибарглизир калес, илини сунес декIарбарибси бархIи ГIяйшас(р.а.) бедиб. Ил барахъес Идбагра кьабуликиб.

ХIафсат

Нушала Идбагла хьунул, муъминтала неш ХIафсат ГIумар асхIябла рурси сари. Илала цаэсил мурул Хунайс УхIудлизибси гъазаватлизиб бутIакьяндеш дарили, илар диубти дяхъурбазибад вебкIиб. ХIафсатла дудешлис ил Абу-Бакр асхIяблис редес кьасбариб, амма Абу-Бакрли селра хIеиб. ГIумар асхIяблис ил гIяхIхIебизур ва ГIусман асхIябличи дугьаизур дила рурси хIед рука или. ГIусман асхIяблира жаваб гили сай. «Гьачам ну хъайчикайэс вирули ахIенра или». ГIумар асхIяб сунела децIра сайра вакIиб Идбагличи ва илизи буриб сунела анцIбукь. ИлхIели МухIяммадли иб: «ХIафсатлис ГIусманничив гIяхIси мурул виркур, ГIусманнис биалли ХIафсатличир гIяхIси хьунул риркур». Идбагли сунела рурси Умму-кульсум шери редиб ГIусманнис, ХIафсат биалли сунес рукиб, ил замана ХIафсат 23 дус риублири.

ХIафсат паргъатагарриубли чераибхIели, Идбагли иб: «Илис дигули риалли, нуни ил акьуралтас». Илди кIел девли ХIафсатлизиб дубрурцасли ва дехIибулта риркьасли ралтара ибси пикри акIахъуб ва ил рулгес ва дехIибулта риркьес рехIрихьиб. МухIаммадли ил сунела хьунрала лугIилизир ратра ратур.

Идбагли ца тIалакь бедиб илис (декIаркайкиб). ДекIарбикнила сабаб ХIафсатли Идбагла ца дигIяндеш гьаргбариб. Илала гIергъи Жабраил малайк вакIили иб: «Чаррара ХIафсат, ил дин дебали дигуси хьунул адам сари или, дугели гIибадат бируси, хIерейс дубрурцуси. Ил хIела Алжанализирси хьунул сари или». Идбагли ил чаррариб. ХIафсат ребкIиб 45 – эсил дусла ШагIбан базлизир.

Нушани чебиулра МухIаммад Идбагли чус хIейгули биалли хьунри сунела мяьлаб бихIути ахIенри.

Маймунат

Нушала Идбагла хьунул, муъминтала неш Маймунат ХIарисла рурси сари. Илала гьалабла у Барра лебсири. Идбагли илис Маймунат у бедиб. Маймунат 26 дус риубхIели илала цаэсил мурул Абу-Рагьм вебкIиб, ва ил сарицун калун. ХIижра хIясибли 7-эсил дуслизиб Хайбарлизибси гъазаватла гIергъи (629 – ибил дус григориантала календарь хIясибли) Идбагли ил сунес ураркьиб. Ил замана Идбаг Маккализив гIумраличив сайри. Маймунатли разидешла хабар бакьибхIели сари шери рукес дигнила, гIяхIси хабарла разидешли илини сари кариибси варли ва иличирти кьай матяхI Идбаглис или дедиб. Идбаг гIумра таманбарили гIергъи ил цахIнавикиб Маймунатличил варх Сараф бикIуси мерлав. 51 дусла гIямруличир Идбагличил рарх цахIнарикибси мерлар ребкIиб.

Ас-салам

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.