МигIраж – Идбаг ﷺ ГIяршличи ацIни

8 Август 2017 600

Идбагличила баянти

Нушала Идбагличил кадикибти анцIбукьуни бусурмантас бегIлара гIяхIти гIяширти лугути дурсри сари. Илдигъунти машгьурти анцIбукьуназибад ца сабри ИсрагI ва МигIраж.

«ИсрагI» ибси девли иргъахъуси саби «МухIаммад идбаг Иерусалимлизибси (Бейтулмукъаддас) «Аль-Акъса» мижитлизи ваъни. «МигIраж» ибси девли биалли Идбаг гIяршличи ацIни иргъахъуси саби.

Лебилра гIялимтани цауркIли марбирули саби вагьариъни ва чевяхIухъни гьарли-марли рухIличилра кьаркьайчилра бетаурси биъни, сенкIун ил муэрлизиб бетаурси биалри, кьурайшитунани ил убхIебирхъи, сенкIун муэрлизир гьатIира тамашала анцIбукьуни кадикес дирар, гIяршличи ацIниличир.

Нушани биалли тарихлизибад балулра Идбаг ГIяршличи ацIни кьурайшитунани къянала хабарлизи халбирули калниличила. Илизибад иргъуси саби МигIраж гьарли-марли бетаурси биъни. Аллагьла Расул рухIличилцун ахIенну, кьаркьайчилра ГIяршличи ацIибси виънилис бикьридеш дирули сари Буракь бикIуси мицIирагличив ацIнилира. ГIяршличи Идбаг рухIличилцун чевяхIухъунси виалри, илис Буракьличи хIяжатдеш лебси ахIенри. Идбаг Аль-Акъса мижитлизив вагьариъниличила Кьудратла ВегI Аллагьли бусурмантала дурхъаси жузлизиб – Кьуръаннизиб ишкьяйда бурули сай: (мягIна): «ЧевяхIси сай сунела лагъ ХIярам мижитлизивад Аль-Акъса мижитлизив вагьариахъес виубси» (Сура «ИсрагI», аятI).

МухIаммад идбаг зубрачи чевяхIухъниличила бурули саби кIелра шайхли (Бухари, Муслим) нушачи баахъибси хIядислизиб. Илизиб бурили саби Аллагьла Расулличи Буракь кили саби, сунелара ца ганз хIулба чебиуси мерличи бетиуси, или. Иличив Идбаг Байтулмукъаддаслизи ваили сай. Илаб Идбагли Буракь мижитла унзализибси мегьла мявализи бигьи сай, цархIилти идбагунанира ила сарри дилгьути. Мижитлизи ацIили, илар дехIибала дариб, цархIилти лебилра идбагуначил дарх. ИлхIелира илдас имам виубли гьала тIашизурли. Илинира чебиахъули саби ил сунела даража хIясибли лебилра идбагуначив чевяхIси виъни.

ГIур МухIаммад Идбагли бурули сай, ил мижитлизивад дуравхъунхIели, сунечи ЖабрагIил малаик гъамиуб или, илизир ниъли ва чягъирли дицIибти кIел хъабара дуили сари. «Ва нуни ниъла чеббикIира»,-викIули сай МухIаммад идбаг . ИлхIели ЖабрагIил викIули сай: «ХIуни умудеш чеббикIири».

- ГIур нуша зубрачи ахъдиубра,- хабар бурули сай Идбагли . – Илаб ЖабрагIилли нуша адацIахъес пурбанбарахъес тиладибариб. ИлхIели илизи хьарбаиб: «ХIу чи сайри?»

- Ну ЖабрагIил малаик сайра,- жаваб бедиб илини.

- ХIечил вархси чи сая?

- МухIаммад

- Ил вархьилив гьатIи?

- Сай.

- Илгъуна ихтилат бетаурли гIергъи, нуша детацIахъира. Илар нуша Адам идбагличил  къаршидикира. Илини набзи салам гиб ва мубаракварира ва наб гIяхIдешуни далгун. ГIур нуша кIидехIъибти зубрачи ахъдиубра. Илабра ЖабрагIилли нушаб адацIахъес пурбанбарахъес тиладибариб. Нушази баягъи гьаларгъунти суалти гиб ва илини гьаларгъунти жавабти дедиб. Лерилра верхIелрадехI зубрачир гибти суалтира дедибти жавабтира цадехI сарри.

КIиибти зубрачив Аллагьлис дигахъуси ЯхIъя ва ГIиса идбагуначил u къаршиикиб, хIябъибил заклизив – Юсуп идбагличил u, авъибти зубрачив – Идрис идбагличил u, шуибил заклизив – Гьарун идбагличил u, урег-ибил заклизив – Муса идбагличил u. Илди къаршибикили гIергъи, Идбаг аркьухIели, Муса идбаг u висикайиб. Сен висулил хьарбаибхIели, Муса идбагли u жаваб бедиб, наб гIергъи вархьибси идбагла умматлизибад (МухIаммад идбагла умматличила сари гъай) дила умматлизибадичиб имцIали адамти алжанализи абицIур. ВерхIъибил заклизив Идбаг Ибрагьим идбагличил u къаршиикиб. Ил Байтул МагIмурличи къакъ ибкьаили тIашизурлири (Байтул МагIмур КягIбала чедибси хъали саби. Ил алав малаикуни ласбикIути саби ва гьар бархIи илизи 70000 хIясибли малаикуни бухIнабулхъути саби, амма илдазивад цалра гIелавяхI чарулхъуси ахIен).

Чедиб гьанбушибти идбагуначибцун тIашбизнила кьадри, илди идбагунас диубтигъунти секIал МухIаммад Идбаглисра тикрардирниличила аргъахънилизиб саби. Илкьяйда, масала, Адам идбаг Алжайзивад дураибсири, ва Идбагра илала халкьли дугIиу.

ЯхIъя ва ГIиса идбагуни чула халкьличибад гечбиубтири жугьутIуна саби душмантази халбарни багьандан. Илкьяйдали нушала Идбагра кьурайшитуна хIелтни багьандан гечиубсири. Юсуп идбагличи илала узби къаршили дурабухъунтири, ил узбачивад чедиикибсири. Кьурайшитунира Аллагьла Расулличи къаршили дурабулхъули калунтири, амма ахирра Идбаг илдачивад чедиикибсири. Кьудратла ВегIла гьалаб Идрис идбагла чебяхIси даража лебсири, тяп нушала Идбагла кьяйдали. Гьарун идбаг илала халкьлис сагали дигуси ветаур ва Аллагьла Расулван кьабулвариб, кьурайшитунани нушала Идбаг кьяйдали. Муса идбагла халкь ит яра цархIил тIалабуначил гьалакбикIутири (масала, ПиргIяванна зулмулиубад азадбатахъес). Илдигъунти сабри кьурайшитунира. Ибрагьим идбаг u Байтул МагIмурличи хъаряхъибсири, сунела гIямрула ахирличиб нушала Идбаглира хIяж барибсири. ГIур ЖабрагIил малаикличил варх Идбаг сидратул МунтяхIла галгаличи (дубла дубличибси мерла вава (лотос), ил вавала кIапIри пилла лихIбицад дирути сари, цIедеш биалли халаси чугагъунти. Илав Идбагли ЖабрагIил малаик сегъуна саял кIинайс чеибсири (цаибил яргализив ил чеибсири Хираъла гIиникълизив). ГIур ЖабрагIил малаик Идбагличил варх вашес гIелумизурсири. ГьатIи варх виэс наб асухIебирар викIули. Илаб Кьудратла ВегI Аллагьли илала лебилра умматлис гьар бархIи 50-дехI дехIибала дирахъес чеббариб. ГIелавяхI чарулхъухIели Аллагьла Расул Муса идбагличил u къаршиикиб. ИлхIели Мусани Аллагьла Расуллизи тиладибариб гIелавяхI чариахъес ва Кьудратла ВегIлизи чердарибти дехIибултала лугIи камбарахъес маслигIятбариб, сенкIун илала умматли гьар бархIи илдицад дехIибала дирес хIебири. ИлхIели Аллагьла Расул гIелавяхI чариуб ва дехIибултала лугIи камбарахъес тиладибариб. Кьудратла ВегIли дехIибултала лугIи 45-личи бикайчи камбариб. Идбаг гIурра Муса идбагличи u чарухъун. Амма илини гьачам гьатIира Кьудратла ВегIличи чариахъес ва дехIибултала кьадар камбарахъес тиладибарахъес маслигIятбариб. ИлхIели Аллагьла Расул гIурра гIелавяхI Кьудратла ВегIличи чариуб ва дехIибултала кьадар камбарахъес тиладибариб. Илкьяйда Идбаг Мусачивад u Кьудратла ВегIличи вашули калун, умматлис гьар бархIи дирахъес чердарибти дехIибултала кьадар шудехIличи кабаайчи. Илди шудехI дехIиба кьадарличил Идбаг сагали Муса идбагличи u чарухъун. Амма илини ил гIурра чарвариб дехIибултала лугIи гIурра камбарахъес тиладибарахъес. ИлхIели Идбагли Мусази иб: «Ну дехIибултала кьадар камбарахъес тиладибарес Кьудратла ВегIличи вашули калунра, амма ил кьадар гIурра камбарахъес тиладибарес укьес урузкIулра».

Илала гIергъи, ил дугилизивал Идбаг сай зубрази ахъиубси мерличи чариуб. Савли ил кьурайшитуначи музавхъун ва илав Абу Жагьлличил къаршиикиб. Илизи Аллагьла Расулли сунечил бетаурсиличила хабар буриб. ИлхIели Абу Жагьлли кьурайшитуни бучиб ва Идбагли сай ГIяршличи ахъиъниличила илдази хабар буриб. Кьурайшитуни иличи бирххIеур ва илини буруси уббирхъескабииб. Чузиб халаси иман лебти булан Исламлизибад гIелумбизур. Илгъуна хабар бурес Абу-Бакрличира бякьун, сенкIун илдас гьанбиркулри илра Исламлизивад гIелумилзан или. Амма сунела икьалачини иб: «Эгер ил илкьяйда викIули виалли, тяп ил викIуси бетаурли саби». «ХIу илини бурибси хабарличи вирхарулрив?» - тамашабиубли саби кьурайшитуни. «Ну иличибра тамашала хабарличи вирхарус»,- викIар Абу- Бакр. Ил сабаблизи буцили бикIути саби илис Сиддикь. Ил девла мягIна биалли «марируси» ибси саби.

Илала гIергъи бирххIерутани Идбагла хIялумцIес кьасбариб, илини бурибси бархьсил-ахIенал. Илизи тиладибариб Ал-Ахъса мижит сегъуна сабил сипатбарахъес. (Идбаг илис гьалав ил мижитлизив гьачамалра къаршиикибси ахIенри). ИлхIели, Кьудратла ВегIла кьасличил Идбагла хIулбала гьалаб Аль-Ахъса мижитла сипат багьарбиуб ва илини мижит чебетаахъили сипатбариб. БирххIерутани, чусра ил мижит чебаэс кьадарбиубти, илини дурибти мардариб. Шамлизибад чарбулхъуси валрумала карбайчила хьарбаиб. ИлхIели Идбагли ил карбан пулан бархIи савли, бархIи гьаббикIуси замана чарбулхъан или буриб ва карбайс гьалаб башули кьерхIе валри бирар или аргъахъиб.

Ил викIуси бархIи берхIи гьаббикIуси замана кьурайшитуни ил карбайс гьунибаэс дурабухъун. Идбагла адавзи Абу Лагьаб биалли илис гIелавад вашусири ва адамтази тIашагарли викIусири: «Ишини дурутачи лехIмайхъудая». «ХIера, берхIи гIелабикиб!» ГIур цархIилли тIамадариб: ХIера, ит карбан лябкьули, карбайс гьалаб башули МухIаммад викIуси кьерхIе валрира теб!» Амма ил тамашалира илдала уркIбазиб селра барсхIебиахъуб, илди гьатIира ибкьбизур ва хамбиуб.

Аллагь I икьалавиаб нушаб бархьси гьуйчи кадизахъес ва иличирад дашахъес. Илини хъардарибти тамандирахъес ва къадагъадарибтазирад гьарахъли дуахъес! Амин.

Кьудратла ВегI Аллагьли Идбаглизи иб: «Ва, МухIаммад , гьар дехIибала дарнилис бируси гIяхIдеш вецIдехI дехIибала дарниличил цугси саби. ШудехIелра дехIибала дарни багьандан бируси шуцIалидехI дарниличил цугбиркули саби. Чили гIяхIдеш барес кьасбаралра ва ил гIяхIдеш хIебарили баталра, ца гIяхIдеш барнилизи халбируси саби, эгер ил гIяхIдеш баралли, барибси вецIал гIяхIдеш дарнилизи халбируси саби. Вайси барес кьасбарили, ил хIебарили калахъунсилис илини селра хIебарибсиван кавлуси саби, ил вайдеш барибсилис биалли ца вайси баркьуди дураберкIниван лукIуси саби».

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.