ХIу дила хIулбала шала сайри я Аллагьла Расулe ﷺ!

19 Сентябрь 2017 581

Инсаниятла тарихлизибти машгьурти адамтазибад цабехI гъабзадешличил декIарбулхъутири, декIарти — сахаватдешличил, гIурти — бархьдешличил, цархIилти — ряхIмуличил, цабехIти — гIякьлуличил ва илкьяйда цархIилти пергер хIяланачил. ЧIянкIли МухIаммад идбаг e сайри сунезир илди лерилра пергер хIялани лерниличил машгьурвиубси. ИлхIелира илизирти гIяхIти хасиятуни цархIилтазир лертачил гьатIира къулайдешуначил декIардулхъутири.

Илбагьандан МухIаммад Аллагьли Кьуръайзивра гапируси, черяхIти адабла, халаси сабурла сайницун ахIенну, лебилра инсаният жагабирути хIял-тIабигIятличилси сайливан чейахъули. Бусурман дин кабизес гьалаб гIярабти пасаддешлизибти, хъям-кьацIбикIути, цIакьсили цIакь агарси хIелтути, держлукьуни, рушбатчиби ва цархIилти вайти тIабигIятла адамти сабри. Идбагла асарлиуб илди барсбиуб, бяркъличи бикIиб, пергер адамти бетаур. Ил сархибдеш МухIаммад идбагла халаси гьунар сабри.

МухIаммад идбагла вархьдешличила бурули сари илала гIямрулизир кадикибти чумилра анцIбукьли, иличи сегъуна дигара даражализиб бирхауди бихьес вирусири, ил лугIилизир уркIила дегIлара дигIянти секIал булан диахъубли. Ил багьандан саби иличила гъайбикIухIели, «МухIаммадунил амин» бикIути. Илди дугьбала мягIнара хIялалси, марси, умутбихьеси МухIаммад ибси саби. Исламла душмантани МухIаммад идбаг кавшес кьасличил чумилра хьул дурадеркIибтири, амма илди кIинайс бусурмантала някъбази бикибхIели, Идбаг илдачивад чевурхусири, ряхIмучевдешличил декIарулхъусири. Идбагли кумекличи хIяжатдеш лебсилис ил мурталра биахъусири ва халаси разидешличил иличи музаулхъусири. Се тIалаббаралра бедлугусири, сунес силра гIелаб хIебатурли.

Илини садакьа хIебутIибси бархIи бируси ахIенри. Кумекбарес ахъри агархIелира илини силра дигIянбируси ахIенри, сунела уркIиличибси пикри бурусири, лебгIеб жагали аргъесли, лехIихъусили кьабулбаресли. МухIаммад идбагли сунела асхIябтазивад гьарил халаси къайгъили алавурцусири, ва иличил ихтилатикIули калунсилис гьанбиркусири «Ишис ну вегIлара дигуси ургус» или. Кьуръайзив МухIаммад идбаг бирхутачи ряхIмули вицIибси сайливан гьануршули сай. Ил викIусири: «Эгер хIушани ванзаличиб лебти лебтачилра ряхIму дакIубарадалли, илхIели гIяршличибтани хIушачира ряхIму дакIубиру».

Идбаг мискин-пакьиртани дурутачи, илдала тиладиличи сягIятунадли лехIихъусири. ЛехIихъусири гамъабачи, бухънабачи, цархIилти къиян-жапализи бикибти адамтачи. Илини сегъуналра анцIбукьлизир кьяркьдеш дакIудирути ахIенри, халаси адабличил, адамтачи дигиличил декIараулхъусири. Капуртани ил палчи сайри ва хIу далкIта угьулри или гIяйиблизи урцухIели, капуртала ургабадти адамтани булан 40 дус къумба хIевгьули хIериубси адамли гIурра къяна хIебуру или марвирути анцIбукьуни дирутири.

Идбагли сегъуналра анцIбукьлизиб чесибси секIал хIебарили балтуси ахIенри. Гьачамра ил ца адамличил гьуниваэс вягIдалавиубхIели, ил лявкьян или хIябал бархIи хIерли калунсири.

МухIаммад идбаг илкьяйдали халати гъабзадешличилра кабизалачебдешличилра декIарулхъусири. Душмантачил хIила дергълизи дураулхъухIеллира ил урехи агарли гьалав вашусири. БегIлара гIяхIгъабза адамти урухбиубти ва гIела битIакIибти анцIбукьуни дирути сари.

Идбагличи ил секIал хасси ахIенри. ЦацахIели илала къакъла гIелаб дигIянбиркутири чула гъабзадешличила хабар дерхурти асхIябти булан. Чулира буруливан, гъазавтлизиб дебали къиянбухъунси замана нуша Идбагла къакъла гIелар дигIяндилхьули калунра или. Идбаг Аллагьлизивадра дебали урухкIусири. Сунела шаликарти ил разиварес аварали биркьухIелира, ил имцIасигъуна замана марайлили вирусири, мурталра Аллагь гьаниркахъусири. Ил сунела асхIябтази викIусири: «Эгер хIушани нуни далути далути диадаллири, хIуша камли дукардирхIутири ва имцIали дисутири». Идбагла асхIябтазибадли цацабехI ил чехIейули бархIи беркIес хIедирулра бикIутири.

МухIаммад идбагли дебали камси беркала букусири. ГIяйшатли бурусири чула хъулиб беркала барес цIа ахIебикьурти жумягIуни ва бузри булан дири или. ЦацахIели ил чумал бархIи беркала хIеберки кавлусири. Ил беркайчила гъайхIейкIи ва се бедаллира ил берки уи. Идбагли давла цахIнабирхъуси ахIенри, ургабси даражала лебдешличи кьабулли уусири. Илала давлачевиэс халати имканти лерли диаллира, ил бурчуси ахIенри. Илини селизибалра сунес имцIадеш бузахъуси ахIенри. Нушала Идбагличила душмантанира вайси бурес бирути ахIенри. Чузи МухIяммадличи сен дургъутира, илини се бархьагардеш бирулив или хьарбаибхIели сегъуналра жаваб чарбатес хIебирули лехIкахъибтири.

Идбагли сунела хьунрас хъулирти хIянчилизиб кумек бири, сунела лугърачивад сай я беркайзив я палтарлизив декIархIелхъи. Сунела асхIябтала ургаб масхара бири, ва ахъти ахIенти, жагати дукелцIиличил дукарвирхIи. Кьакьалаб биштIати къаршибикаллири илдачил хIяз бири. ВиштIасира сунела хъули чарухъунхIели, илала бегIтани иличи Идбаг гъамвикни балутири, виштIасилизиб тамашали жагаси тIем бири.

Идбаг сецад ахъси адамличил гъайвикIаллира итичив ахъсин калзусири, сунела ахъдеш биалли ургайчибси бири. Нушала Идбаглис Сунела уммат дебали дигахъи, бегIлара гIергъиси гъайра Идбагла «дила уммат» ибси сабри. Идбаг вашухIели къаркъубани, гулгани, мицIирагли ва цархIилтани салам бедлуги. Галгла уди кайалри галгли кьяшбиубли дяхIцIи бири. Лерилра илди секIайра бурули саби МухIаммад идбагли лерилра гIямру Исламлис, сунела умматлис, идбагдешлис дедлугули калниличила.

АхIерти динла узбира рузбира, ахIерти дучIанти, хIерая, нушаб масалали гьатIи къулайси че лева? Сунела гIямрула гьуни буцес че лева гьатIи лайкьси нушала Идбагличив ? Даширая, нушанира руркъехIе, нушала дурхIни-рурсбазира, нушаб дигантазира нушала Идбагла гIямру дяркъяхъес къайгъи бирехIе ва Илала гIямрула гьуни нушанира суннатли бурцехIе.

Дурхъаси Аллагьли нушазивад гьарил илала шафагIятла пай баибти детаахъаба, цархIилти идбагунала шафагIятлара нушаб пай баахъаб! Амин.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.