МухIаммад Идбагла ﷺ баракатла хьунри

6 Октябрь 2017 553

Марият

Марият ШамгIунна рурси сарри.  Ил муъминтала неш Марият нушала Идбагла 12-эсил хьунул сарри. Идбаглис ил савгъатрарибсири Египетла пача Мукавкисли. МухIяммад Идбагличир рирухIели илини Ислам дин чеббикIили бусурман ретаурсири. Ил багьласи, гIяхIти хIял-табигIятличилси, дахъал гъай хIедируси ва цархIилтала баркьудлумази хIерирхусири. Идбаг Мадинализив иличи хъайчикайибсири. Илдала акIубсири урши Ибрагьим. Лебил Идбагла хьунразибад Хадиджалара Мариятлара сабри дурхIни акIубти.

Ил ребкIиб халиф ГIумарла замана 637 ибил дуслизир.

Гьалабра бурили кьяйда, МухIаммад Идбаг лебилра хьунрачи Аллагьла хъарбаркь хIясибли сайри хъайчикайруси. Илини илдала халаси хIурмат бирусири ва лебтачилра малхIямли вирусири. Илини хунри чехIебаибси цалра бархIи балтуси ахIенри. Аги-кьяйда сегъунтил багьес ил лебил хьунрачи айцIусири.

Шадлихъла анцIбкьунала замана сунела хьунрачил варх вирусири. Илдази багьуди касахъес ва бяркъ бедес халаси къайгъи бирусири.     

Сунела хьунрани дурути насихIятуначи хIяжатиркуси хIейалра, илдала гъайличи лехIирхъусири ва илдани дурути кьиматладирусири. Идбагли сунела хьунрала уркIи иргъусири. Хьунразибад гьариллис чус селизиб бузес дигулил ил барес имкан лебсири.

Идбагли тикрарбирусири дурхъаси Кьуръаннизибси аят (мягIна): «ХIушаб иш дунъяличирти гIямрура иларти нигIматунира дигули диадалли, набчи дакIили бурая – нуни хIуша илдазибад тIягIям касахъес датиура (магьар бехъубли). ИлхIелира гIяхси тяхIярли. Амма хIушаб Аллагьра илала Идбагра , ахиратла хъалира дигули диадалли, Аллагьли хIушаб халаси шабагъат хIядурбиру.

Илала хьунразибад гьарилли Аллагьра илала Идбагра чеббикIиб. Илди Идбагличил калун – илхIелира кIелра дунъялизиб.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.