Кьуръанналул чулиннайсса адав

11 Октябрь 2017 493

Кьуръан – Аллагьу Тааьланал каламри. Му Аллагьнал  гьан бувну бивкIссар МухIаммад ИдавсичIан e Жабраил-малаикнайхчIин ва жучIанмагу бивссар царагу хIарп даххана къархьуну, ца никирая гамунийн буллай (таватурданийну). Кьуръанналуха лавхьхьусса лу, калам ляхъан буван, сакин буван щищачIав къашайссар, так ца Аллагьнаща бакъа. Кьуръан буккавугу эбадатрал ца журану хъанахъиссар. Кьуръан – Аллагьнал  калам бухьукун, мунил чулиннайсса адавгу дикIан аьркинссар ЦачIанна АллагьначIан  куннасса.

Кьуръанналул чулиннайсса адаврал яла агьаммур  – мунил хъуншиву, мубаракшиву кIул шавури. Муниха лархьхьусса ягу мунияр ларайсса ва дунияллий цамур карамат, муъжизат дакъассар. Ликкан бувния шинмайгу, Кьиямасса кьини дучIаннингу Кьуръан баххана къавхьуну, ялун къабувтун, чан къабувну личIантIиссар. Циняв халкь ва жиндри бавтIун хIарачат булларчагу, цавагу Кьуръанналуха лавхьхьусса сура чичин буван къабюхъантIисар.

Кьуръанналуву дуссар циняв хьхьичIвасса идавстурачIан гьан бувсса Луттирдал мяъна. Кьуръан, мунил мяъна ва агьамшиву хъунмав къашайссар, циксса чIун гьарчагу, му чIумухун бавкьуну бикIайссар. Гьарца заманнаву, циняв миллатирттан миннал оьрмулуха лавхьхьуну, мунил дулайссар багьа бищун къашайсса ттеркьукьив. Кьуръанналуву бувсун буссар хьхьичIва бивкIсса идавстурая, миннал ххуллу бувгьуну бивкIминная ва иман къадирхьуминная, бяйкьусса паччахIтурая ва миннал лагътурая – вай гьарзад хъирив нанисса никирттансса дарс ва насихIатри.

Кьуръанналуву бувсун буссар шариаьтрал хIукмурдая, инсаннал оьрмулул мурадрая ва Аллагь  рязисса куццуй оьрму бутан аьркиншивруя, хъинсса хасиятирттая ва ххуйсса аьмаллая. Мукунма, бувсун буссар арх хьун аьркиншиву оьсса аьмаллая ва мурдалсса тIул-тIабиаьтрая.

Буссар Кьуръанналуву Зал  ца ушиврул далиллу, Аллагьнал  бюхттулсса цIарду, Алжаннул неъматьирттая ва Дуржагьравусса танмихI-аьзаврая. Вай гьарзадрая Кьуръанналул бувсун буссар бувчIинну, вих хьунну, ахиратраву бикIантIимунил суратру ккаккан дурну.

ТIабиаьт, баргъ, барз, цIуртти, ссав, аьрщи, нехру, хьхьирирду, марчру, ххяххия, аьрщаравусса мяъданну, хIайвант ва инсантал – вай гьарзадрая бувсун бур Кьуръанналуву, мунил мурадгу, инсаннал пикри-щугълу бавури, тIайласса ххуллу бувгьуну, оьмуния арх хьуншиврул.

Кьуръанналлул кьамул буллалиссар так хIакьмур, ва хIакьсса элму, чIалачIи буллалиссар мунафикьтурал ва чапуртурал кьюлтIсса макрурду, миннал кьадарсса ниятру ва бяйкьу чулинмайсса ххуллурду. Халкьуннал тарихраву къабивкIссар ванияр чIявуну буккайсса ва мюнпат бусса лу. Ванивусса элмулул куртIшиврул, караматсса мяъналул дазу-зума дакъассар. Щалва Кьуръан дакIних лавхьхьусса хIафизтурал аьдадгу ца Аллагьнан бакъа къакIулссар. Гьарца заманнаву ми бивкIссар цимивагу миллионну. ЦIанасса чIумалгу Кьуръан дакIних кIулми чIявусса буссар, миннавух балугъравун къабивсса оьрчIругума ттуршазарахъул бур. Кьуръан буккин лахьхьхин баврил, лахьхьаврил, буккаврил чири хъинну хъунмассар.

КьурамухIаммад-хIажи Рамазановлул луттирава

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.