Муридиубти «Агъу»!

23 Октябрь 2017 546

Папрусла тамбакулизир 400-личир имцIалин химический, вайтIи цахIнабик лер. Илдазирадли 40 имцIалин арадешлис урехилати сари. Илдала зараллизирадли акIес дирути излумала лугIилизи кадурхар ракла излумира. Папрусла тамбакулизи кадурхутазир агъулизи халдарибти секIал лер: никотин, бензоперин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода ва цархIилти.

Папрусла верализирра лер агъули детарути бархбасуни: полоний, свинец, висмут.

Масалалис кайсехIе, гьарилла гIямрулизиб къаршибикили биэс асубируси «Рентген». Адамлира рентген бирахъу сунела кьаркьа духIнарти хурри  (легкие) чедаэс, илдазиб изала лебал багьес, лебли биаллира сегъуна лебал. Нушабра дигIянси секIал ахIен ил рентген кьаркьайс дебали заралла секIал биъни, тухтуртанира, дебали хIяжатвикибсилис ахIенси дусла бухIнаб кIийналичиб имцIали ил хIебирахъу. Канилав виштIаси левси хьунул адамлис кьалли сенилра рентген хIебарес бузар, лутIи кьяшла рентген барес хIяжатбикаллира ил хьунул адамла лебил кани декIарси чIянкIини алавбарили ахIи хIебиру, сенахIенну илизибад виштIасилис халаси зарал лебси саби.

Гьанна хIерая, бархIила бухIнаб папрусла ца пячка битIикIуси адам, дусла духIнар 500 рентген дарахъибсигъуна вирар. Адамла кьаркьайзиб бицIуси папрусла буцIардеш 700-900 градусличи абиркуси саб.

Адамли папрус битIакIибхIели, 7 секундла гIергъи или бекIла мехIеличи абиуси саб, гIур туми кьакьадирар ва иличибли башес гIягIниси гьавала кьадар камбирар. Ил сабабли адамла кьаркьа кам бухънабиур.

Папрусла зарулти илдицун ахIен, папрусли цулби духъутIдиру, сурс-кьакьа изахъу, папрусла верани хIулби хIинтIендирахъу. Лебил дунъяличиб папрус, асударибти наркотикунази халбарибси саби, сенахIенну тамбакуличира героинличиван бурсивируси сай, ва ил агарли уэс хIейран вирар, амма ил героинличиван къалабали бетхIерар, ил секIал багьлали, вегIли багьрахIебагьурли бетарар.

Россияла бухIнаб касалли, дусла духIнар 265 миллиардличи гъамли папрус дитIикIули сари, гьар адамличи дутIалли, цаличи 1800 папруси дусла духIнар детарули сари, их лугIира дусличи дус имцIабикIули саби.

Папрусли иштигъуна излуми алкIахъули сари: хуррала рак, хронический бронхит, коронарный изала. ДелчIунтани кабизахъни хIясибли, хуррала ракла изайзибад бубкIути 90% папрус багьандан саби, бронхитла ва эмфиземала изайзибад бубкIути 75% папруслизибад саби, уркIила изайзибад бубкIути 25% папруси багьандан.

Папрус битIакIибти вера цIуба тиряпкаличи уфдяхъялли, илаб бухъутIа къел кавлан, итра саби «деготь» бикIуси, агъула бархбас. Ихра ракла изайс бегIла цIакьси сабаб саби. ГIярала лихIиличи тамбакула «дегть» ца чуйна бакалли, ракла бемдри алкIан.

Паруслис харжани

Нушала заманализиб халкьла ургаб бузуси секIал дебали кьиматла бетарули саби. Гьанбикеслира саби, папрус-держличиб кьиматла бетаурси силра хIебургар или, цабехIтас илди кьацIличир дебали гIягIнили сари.

Гьанна пикридулхъехIе, нушала бархIназиир лерти папрусунала пячкнала ургайчибси багьа 100 къуруш саби. Лер илди 80 къурушмалара гьатIира диргIетира, лер 120-150 къурушмала ва гьатIира дурхъатира. Нушанира кайсехIе ургайчибси багьа, илра 100 къурушличи абиркур или гьанбиркули саби. Ургайчивси адамлира бархIила бухIнаб ца пячка папрусла бужули вирар, камли бужутира бирар, гьатIира имцIалира бужути бирар, нушани ургайчибси кайсехIе. Гьар бархIи папруслис илала 100 къуруш аркьули саби, базла бухIнаб 3 000 къуруш, дусла духIнар 36 000 къуруш.

Барибси хIисабли чебаахъили саби, Россияла халкьлизибад имцIалинти адамти 15 дусла гIямрличиб папрус битIикIес бехIбирхьули саби, 15 дусла гIямруличив папрус битIикIес вехIихьибси адамли 60 дусла гIямру деркIалли, 1 миллион 620 азир къуруш арцла делгъули сари. Илди арцра папрус битIикIусини чянкIли игути сари.

Гьанна хIердилзехIе алав-чарли, сецад лебал 60 дусличирра имцIалин гIямру деркIили, папрус бархьхIебатурти.

Аллагь Кьуръайзив викIули сай (мягIна): «Аллагьли хIушаб, хIушала кьаркьайс зарал бируси гьарил секIал хIярамбариб». Сегъуна пайда лебхулив нушаб папрусли!? Сегъуналра лебхули ахIен, нушала кьаркьайсра, маслисра сегъуна зарал лебхулил нушани гьалаб бурира.

Аллагьли гили саби нушаб кьаркьала, арадеш, мас. Селис гибсив ил!? Сегъуналра пайда агарси шайчиб заябарахъес гибсив? Кьаркьа гьавалис гIеларад дашули заябарахъес гибсив?

АхIен!!! Аллагьли нуша акIахъубтира Сунес гIибадат барахъес, Сунес лагъдеш дарахъес, нушаб масра лугуси саби нушала дунъяла хIяжатуни ахъахъес ва имцIабухъунси хIяжатбикибтас бутIахъес. Чула кьаркьала, мас сегъуналра пайда агарли заябирантазибад Кьиямала бархIи жаваб тIалаббиру, ит жавабра чули бедес хIебирар.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.