ТIарикьат

29 Январь 2018 481

СекIал хIебалуси кьукья бикIар: «Адамтас вягIза-насихIят хIедурули, я саби бархьхIейули, я чус тарбият хIебирули лехIкахьибси шайхлис, иш сай гIяхIси шайх или». Иши викIни ашкарси абдалдеш саби. ХIякьикьатлизив марси шайх, адамтас чула диннизиб манфагIятдеш барес багьандан, гьала дакIукавхъи гъайкайкIар. Илкьяйда дакIукавхъи гъайвикIни марси шайхличиб чебкабирар. (Анварул Кьудсийят).

Идбаглира иб: «Чи виаллира бусурмантала анцIбукьлумачи багичебдеш хIебирули, их адам нушазивадли ахIен» или. (Васаилул мурид 276 бяхI).

Устазли – устаз ветаэс гьалар бунагьуни дарнили яра устаз ветаурли гIергъи дарнили, устаздешлис зарал хIебиру

«ХIядикьату ннадийятла» вегIли иб: Гьалар кадикибти бунагьунани кIинайс Аллагьу тагIялани сунечи гьамварили дурхъаварниличи къаршидеш хIедиру. СенахIенну бахъал Аллагьла халати валиби, бунагьуназибра хатIурбазибра лебли Аллагьли сунечи гъамбариб. (105 бяхI.)

Аллагьла валиби, цалра бунагь чузибад кахIебикахъили идбагуни кьяйда бихIибти ахIен. Илтазибад бунагь кабикес асубирар, амма ил бунагьли чула валидешличи къаршидеш xIeдиру. Ил багьандан Жунайдул Багъдадизи хьарбаиб: «Аллагьла вализибад зина кабиркуру или? Сунени жаваб бариб: «Аллагьли кьадарбарибси амру хIебакIили кахIевлан или. Ва амма Аллагьли сунела валиби бихIуси сай, чузибад халабунагь яра бишта-бунагь имцIати замунтазиб кахIебиркур. (Фатавил хIадисият 230 бяхI.)

ГIяхIмад бину Мубаракли иб: «ГIябдул ГIязизи Даббагъи викIули бакьира: хIякьикьатлизиб цалра адамли Аллагьла валила баркьуди чехIебиу, сунела уркIилизиб лебсиличибли ахIенси, сунела уркIилизиб гIяхIдеш леббиалли вализибадра гIяхIдеш чебиу, сунела уркIилизиб вайдеш леббиалли вализибадра вайдеш чебиу. Аллагьла вали дяхIимцIалагъуна сай сунезир жагатира цIахтира суратуни дакIудулхъуси. Сунес Аллагьла вализибад камилдешра Аллагьличи вархьаънира дакIудиубли чи виаллира Аллагьлис деза бараб, сунес валилизирад ихди ахIенти далхIедикибти баркьудлуми дакIудиубли чи виаллира сунела кьаркьайчи чарухъаб. (Ибриз I95 бяхI.)

Ибну ХIяжарлизи суал бедиб Аллагьла валибани дурути гъайалаличила: «Нуни буруси Аллагьли набзи бурибси саби, Аллагьли набзи багьахъурси саби, Аллагьли дила уркIилизи лайбакIибси саби» ибти, Аллагьличи нисбат диру, ва ихди гъайла хIякьикьат се саби или?

Сунени жаваб чарбариб илди гъайала Аллагьу тагIялаличи нисбат диру, Аллагьли валила уркIилизи лайдикIу сай дурхъава-рили сунечи нигIмат барес багьандан, сунес имцIадешлисра цархIил гIяхIварнилисра сабабли диубти секIли.

Идбагли иб Аллагьу тагIялализибад бурили: «Наб дила лагъ дигиаурси замана, Ну сунела бакьнили вирус, Набчибли бикьуси, Ну сунела чебаънилира вирус, Набчибли чебиуси, Ну сунела някълира вирус, Набчибли бурцуси, Ну суне¬ла кьяшлира вирус, Набчивли вашуси, Ну сунела уркIилира вирус, Набчивли балуси, Ну сунела лезмилира вирус, Набчивли сай гъайвикIуси». (Фатавил хIядисийят 229 бяхI.)

Кьияма кадизайчи устазуни кахIебурхули биънила баян

Эй бусурман узби! ХIуша цIакьли пикридухъеная. Гьанна устазуни чинаб лебтив или цабехIти бикIули саби, Дагъистайзиб агарти саби или цархIилти бикIули саби. Кьудратла вегI Аллагьли, сунела капур лагъличи барили уркIецIира, ца сягIятла бухIнаб иманра бухахъили, уркIира умубарили, устазлира варес ахъри бикIули биалли, гьанна устазуни агара ибсила мягIна се сабив?! Тамашадеш ахIену, дурхъаси Аллагьли сунела махлукь бархьаахъес багьандан чеббикIибти устазуни чули къяна кабирни. Аллагьу тагIяла викIули сай:

МягIна: «Гьар кьавмулис (кьамличи), саби бархьиуси виубси сай».

Аллагьла Расул I викIули сай: «Дила умматлизиб идбагунала лугIицада валиби камхIебирар, ихди сабабли хIушаб заб диру, ихди сабабли хIушала душмантачи къаршили хIушаб кумекбиру, ихди сабабли ванзала агьлулизибад балагь чарбиру, гъаркьбиънилизибадра бихIу» или.

Имаму Раббанини иб: «Иш дила Накьшубанди тIарикьатла нисбат кьиямала бархIи бакIайчи кавлан, дила дурхIни (устазуни) васитIа биубли, хIятта имам Магьдира иш дурхъаси Накьшубанди тIарикьатла нисбатличив вирар» или. (Багьжату ссанийят 75 бяхI.)

«Силкул ГIяйн»лизиб леб: «ГIиса идбагла (гI.c.) вазир Магьди иш Накьшубанди тIарикьатла агьлулизивад вирар. (110 бяхI.)

Абубакр асхIябличибадра (p.гI.) ГIяли асхIябличибадра (p.гI.) бехIкабихьили ишбархIиличи бикайчи, ургабти машаихунанира, халати къутIбуртанира, халати гъавсананира, цалинра бурили ахIен, устазуни кабурхути саби или яра Дагъистайзиб бирути ахIен или.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.