Жагадешла дигIяндешуни

12 Февраль 2018 496

Турциялизиб 40 млн хьунул адам хIербирули саби, амма илдани косметика камли пайдаладиру. Илди хьунул адамти лугIянси ва умуси дяхIла камличил декIарбулхъути саби. ДяхIла кам жагали калахъес багьандан илдани чула халанешаназирад дагьурти дигIяндешуни пайдаладиру.

ДяхIла кам сагадиран (скраб):

1 чяйла кьулса урхьула зела;

1 халаси кьулса варъала;

Массажбируси тяхIярли скраб камлизи суркбарая, 2-3 минут батурли бирцая.

Бусес кабихьес гьалаб, турчанкабани шала-хIунтIена шинни (розовая вода) дяхI ицу. Илди шинни дяхIла кам умудиру, чIучIубалхуни лугIяндиру,цайна-кIина илкьяйда барадалли барсдеш чебиидая.

Кунжутла гIявадешли кам жагьбирахъу, гимиргьили жагабирахъу. ГIявабиубси кам умубарес дигадалли варъализи куркума бархаили 1:1 суркбарая.

Жяв заманаличибад хьунул адамтас балусири жагали биэс багьандан беркайчи чекабизес гIягIнили биъни. Турчанкабала ца гьатIи рецепт:

100 мл лимонна сокла;

200 гр варъала;

50 гр оливкабала гIявадешла;

Лерилра гIяхил гъудурдарили, савли беркайс гьалаб 1 чяйла кьулса букеная.

Гъезличи хIеруди

Турцияла имцIалти хьунул адамтала жагати ва зумати гъез дирар. Секьяйда илдани гъезличи хIеруди бирулил хIушабра гьалабирхьехIе.

Илдани имцIали пайдаладиру: кьурчла ва миндальла гIявадеш, инжир, цIикти ниъ.

ЦIикIти ниъли бекIла гъезличи гIяхIси асар биру, камли кадиркандиру, жявли духъяндиур ва зумати детарар.

Миндальла ва кьурчла маскаби диреная бекIла камличи ва гъезличи. Илдази камси варъара бархаэс вирар. Ил гъудурмай бара ванабарили пайдалабиру. БекI бакили пленкали кIапIбарили, ванаси кIана бигьи шаладикайчи балтуси саби, савли бирцая.

Кабихьес гьалабра илдани бекIлис массаж бирули бирар гIядатла яра щетка журала дурегали.

ЧIимичIули

Турчанкабала духъянти чIимичIулира дирар. Илди зумати ва жагати диахъес багьандан миндальла гIявадешли бархIили кIина дику.

Жагаси гъинчIбяхъ

Гьарил бусурмантала улкализиб кьяйда, Турциялизибра цулбала арадешлис ва жагадешлис мисвак пайдалабируси саби. Илкьяйдали цулби арали калахъес багьандан варъализи уксус бархаилигьар бархIи кьак баргару.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.