Магьар, хъайчи кабиъни

2 Март 2018 888

ИшбархIи дунъяличиб бурсибиубли саби магьарла вягIдурти дирес, сарира Исламлизир 1500 дус гьаларал дирули калунти.

ЦIикурис мекъ барайчи ва барили гIергъи гьалмагъли дедибти савгъатуни сарирегIтицун дирути сари ва сунес дигуси кьяйда илди пайдаладарес ихтияр лебси саби. Рахли, хIейгеси анцIбукь бетаурли илди декIарбикалли, хьуна лебдеш сунечил калуси саби. Илала дурабад, хьунул рузули риалли, илала алапа сунелацун бируси саби.

НикяхI биру мекъ барес гьалаб яра мекъличил барх. Мехъ барес хIядурти жагьилти имамла вягIзаличира лехIахъили, чула кьабулдеш багьахъурли гIергъи, Аллагьла гьалаб ва адамтала гьалаб мурул хьунул бетарути саби иш дунъяличиб ва ЧевяхIилла ахъри хIясибли итил дунъяличибра.

Рурси бегI гьалар шери аркьухIели, сари кьабулли риъни дигIянни батесра рирар, кIинайс шери аркьухIели биалли, бакьесли мухIлили бурес чебиркур.

ДекIаррикибси хьунул адамличи хъайчикайэс багьандан илала магьар бехъубли биъни гIячихъбарес чебиркур. Хьунул адам декIаррикили хIябал базла заманара арбукьес гIягIниси саби. ИлхIелира магьар бируси саби чIянкIли ил барес асубируси хьунул адамличилцун. Гъамси тухумдеш, яра ниъла тухумдеш лерси рурси каратес асубируси ахIен. НикяхI пайдабируси ахIен цагьакIли кIел рузичил, илкьяйдали нешличил ва рурсиличил, нешла яра дудешла рузичил ва илала узила яра рузила рурсиличил ва цархIилтира (арбякьунси №4 (211) номерлизиб мяхIрамтачила тIинтIли белчIес дирудая).

Магьар бируси рурси бусурман риэс гIягIниси саби, илгъуна хIериалли, илини уркIилабад шагьадат бурили, Ислам дин бузахъес ва ЧевяхIси Аллагьла гьунчирад рашес чейсуси сари. Илала гIергъи ил бусурманнис шери рукьес рирар. Ил шери аркьуси мурул адамра бусурман виэс гIягIниси саби. НикяхIла бекIлибиубси мурад -  адабчебси, иманчебси наслу абикьни ва бунагьуназибад берцни саби. ХIебиалли, гьалмагъра цIикурира иманчебти бусурманти биалли илди мурадуни детурхар Аллагьла икьалаличибли.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.