Кьулгьу-Кьуръан бувккукун дувайсса дуаьрду

11 Апрель 2018 1452

ХIурмат бусса уссурвал ва ссурвал, Бархъаллал шяраватусса буккултрал тIалавшиннарайн бувну, ришлай буру бивкIулий Кьулгьу-Кьуръан бувккуну махъ дувайсса кIира дуаь: ца кутIасса журалийсса, вамур лахъину дуван бучIисса.

1. АльхIамду-лиллагьи раббил-аьламин. Аллагьумма салли аьла МухIаммадин ва аьла али МухIаммадин ва саллим.

Я, Хъунасса Аллагь, кашилул заллуй, халкь ляхъан бувма, цIими бишайма. Ина ва кIанай бувккусса Кьулгьу-Кьуръан, бивхьусса зикри, дурсса дуаь, цуксса гъалатIну, гъапулну, тажвид дакъа хьуну духьурчагу, инара щаллу дурну, тIайла дацIан дурну, кьамул дува. Кьамул даврищал муния хIасул хьусса чири жуятусса ссаламну, ссайгъатну, хьхьичI МухIаммад Идавсил рухIирайн биян бува, Мунал нитти-буттал, кулпатрал, оьрчIал, мукьагу асхIабтурал рухIирайн биян бува, я Аллагь.

Адам Идавсия عليه السلام ва ХIавая байбивхьуну МухIаммад Идавсийн бияннин, миннал дянив лявхъуну, ливтIусса 124 азарагу идавстурал рухIирайн биян бува, Аллагь. Хъирив цинявппагу валийтурал, гъазийтурал, щайхтурал, анбияътурал, муъминтурал, муъминатътурал, муслимтурал, муслиматътурал, валитурал рухIирдайн биян бува я Аллагь. Миннал хIурмат-шафааьтрахну ва хIакьину дунияллия лавгсса пуланнал рухIирайн биян бува. Мунал ливтIусса агьулданул арулла никирая арулцIалла никирайн бияннин биян бува, Аллагь.

Дяъвилий, дуснакьрай, аьрххилий, ххуллий ливтIунал рухIирдайн биян бува, я Аллагь!

Чув ливтIуну, чув бувччусса бухьурчагу, цинявппагу лакрал, Дагъусттаннал Машрикьрая Магъриблийн бияннин, кьиблалийн лажинну бивхьусса муъминтурал, муъминатътурал рухIирайн биян бува, Аллагь.

Я, Аллагь, Ина миннал рухI къуманий духьурча, гьартаний диша, цIаннай духьурча чаннайн дуккан дува, аьзаврай духьурча ххассал дува.

Ина минналгу, жулгу рухIру гьаттал аьзабираяту, дужагьрал цIараяту дуручча, Аллагь!

Я, Хъунасса Аллагь, Ина жун дуниялгу ахиратгу тIитIин дува. Дуниял неъматрай, ахират диндалий гьан дуванмур бува. Ина жул оьрчIал-душварал бувайсса ташулуву, машлуву дайшишру мадара. Ина миннан хIакьсса, тIайласса исламрал ххуллийх бачинсса тавпикь дула. Цуксса хъунисса бунагьирттал гьивурду жул къинттуллух духьурчагу, Ина ми бунагьирттал ялтту увчIун, Та кьиямасса кьини жугу МухIаммад Идавсил умматравух биша. Жунгу миннан кунмамур бувкIсса чIумал, жулгу рухI бигьаний, ссихI кутIану, шану кьавкьун, кьакьари гьартану шанма гьантлийсса була, Аллагь.

Махъва-махъсса ссихIирачIагу, «Ашгьаду Алла-илагьа иллаллагьу ва ашгьаду анна МухIаммадан расулуллагьи» учинсса кьуват була, Аллагь.

Я, Хъунасса Аллагь, Ина жул кIулсса, къакIулсса, аьлттусса, кьюлтIсса балардая, хатIардая, апатIирттая, мусибатирттая буручча. Мурчая, цIарая, щиная, аьрщи сукку шаврия буручча. Оьсса чувнал мукъуща, загълуннал зулмулуща, судрая-диванналия буручча. Дяъви къахьуннав, дакьаву хьуннав!

ПаччахIтурал дянив ислахIшиву дагьаннав, кьянатшиву духлаганнав, дин-ислам цIулаганнав!

Жу жула ливтIуми буччайсса кунма, миннах Кьулгьу-Кьуръан бувайсса кунма, миннал рухIирдайн бияннав учайсса кунма, жува буччинми, жухва Кьулгьу-Кьуръан буванми, жулва бунагьирттал аьпа баннав учинми чан къабаннав.

Бунагьирттал аьпа баннав, аьпа баннав учинми бухлавгсса муъминтурал, муъминатътурал, учинми буна дакIнийн къабагьлагьисса муъминтурал, муъминатътурал.

Я Аллагь, цума-цагу цала маэшатрал хъирив лавгми, армиярттайн лавгми, дуснакьирттай буми цала нитти-буттал, кулпатрал, оьрчIал ялун, цала къушлийн дакI ххарину зана бикIаннав. Ссавнил цIими къакьукьиннав, лухччинул барачат къаласуннав. Хъу дюхъаннав, тта бюхъаннав, гъаттара гьарза буваннав.

Я, Хъунасса Аллагь, ва пуланнан бакъасса оьрму ванал кулпатран, оьрчIан, ичIувассаннан, гъанчунан була. Ва бивкIу хъун буван бавтIсса цинявнналвагу ливтIуцириннал рухIирдайн бияннав. Ванал рухIгу Алжаннул ххари дуваннав. Уттиния тинмайсса вайннал къатлувунсса бухху-букку ххаришиврийнсса хьуннав.

АльхIамдулиллагьи раббил-аьламин. Аллагьумма салли аьла МухIаммадин ва аьла али МухIаммадин ва саллим. БихIурмати сирри суратил-ФатихIа, куну, буккайссар АлхIам.

2. АльхIамдулиллагьи раббил-аьламин. Аллагьумма салли аьла МухIаммадин ва аьла али МухIаммадин ва саллим.

Я Рабби, я ххирасса Аллагь, вай жу бувккусса Кьуръандалул сурарду, аятру, Кьулгьу-Кьуръан, дурсса дуаьртту хъунмасса Вила цIимилийну, жуща ливчусса гъалатIругу тIайла дацIан дурну кьамул дува. ХьхьичIва-хьхьичI вайннуя хIасул хьусса чири МухIаммад Идавсил рухIирайн биян бува, муная байбивхьуну Адам идавсин бияннин, миннал дянивсса циняв идавстурайн була, хъирив мунал асхIабтурайн, хаснува Абубакр, Оьмар, ХIусман, Аьлинайн биян бува. Хъиривгу циняв шайхтурал, валитурал рухIирдайн биян бува. Миннал шафааьтращал, барачатращал ва аьпа бувсса пуланнал, ванал буттайхсса ва ниттийхсса циняв аьпалухун лавгминнал рухIирдайн биян бува. Ялагу шиккун бавтIсса инсантурал циняв ливтIусса гъан-маччаминнал рухIирдайн була, цинявппагу динналул уссурваврал, ссурваврал рухIирдайнгу була. Я, ххирасса Аллагь, Ина жуй цIими биша, ахир хайрданийсса, иманналийсса дула, барачат биша жуйгу, жул жяматирттайгу, щалагу дунияллийсса мусульманнайгу. Ахиргу хайр, ахиргу иман, леххавугу, таваккалгу так ца вийнни, ххирасса Аллагь.

АльхIамдулиллагьи раббил-аьламин. Аллагьумма салли аьла МухIаммадин ва аьла али МухIаммадин ва саллим. БихIурмати сирри суратил-ФатихIа, куну, буккайссар АлхIам.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.