Аллагьла ряхIму-уркIецIиличивли ахIенси адам Алжанализи кахIерхнила баян

26 Апрель 2018 630

Жабраил малаикли нушала Идбаглизи бурибси кьисса леб гьалабла умматла замана бетаурси, илра бурес дигулира чебаргъибдешлис сабабли биахъес багьандан: Ца островличив 500 дус Аллагьлис  гIибадат барили сай ца адамли. Илала мякьлаб эбердили саби дугIярти, бизити ши гIиниз ва бакIили саби нарла галгара.

Ил гIинизлизирад хъатли касили шинра держили, галгаличибад бердили нарра берки гIибатдилизив виъни ахIенси цархIил хIянчира, пикрира агарли буили саби. Шударш дусла гIямрулизиб ца бархIи бекI изес бяхIибсигъуналра изалара чебаили ахIен илини. Ил адам вебкIибхIели хIисаб–суал дарили гIергъи Аллагьла  шайзибад илизи или саби: «ХIу гIязаб–гIякьубализивад верцири Дила рахIму–уркIецIиличивли, ва Алжанала агьлулира варири Дила ряхIму–уркIецIиличивли» – или.

Шударш дусли барибси сунела тIагIят халабизурли ил адамли или сай: «ЧевяхIси Аллагь ! Ну Алжанализи дила гIибадат–гIямалличивли архIякьясу?» – или, ишис уркIила гьанбикили ахIен Аллагьли  дила рахIму–уркIецIиличивли хIу Алжанала агьлули варири ибни, дигули сай сунела гIямайчибли Алжана сархибсили виэс. КIинайс Аллагьла  шайзибад илизи или саби: «ГIяхIси саби, хIела гIямалличил Алжанализи укьес дигули виадли гьанна хIердилзехIе» – или.

ДехIдихьили сари кункли черкад дарили хIедатурли гьарли–марси куцличил сагали хIисаб–суал дарес. Аллагьла  шайзибад илизи хьарбаили саби: «ХIугъунти адамтани яшав тIалаббарес къиян чебиу, хIела мякьлар дугIярти шинра, гьарбархIи деркес галгаличир сага–сагати нарани чили гибтив?» – или. Ишини се или ирув, «ХIуни гири ЧевяхIси Аллагь », или ахIенси. КIинайсра хьарбаили сай ЧевяхIси Аллагьли : «ХIугъунти лугърас 70–80–I00 дусла гIямру дедлугусира. ХIуни 500 дус деркIири. Илди гIямру хIед чили гибтив?» – или. Илисра мукIур хIекIес се гIямала. Или сай ишини: «ХIуни гири ЧевяхIси Аллагь » – или.

ГIуррара хьарбаили сай Аллагьли : «ХIугъунти лугърачи декIар–декIарти излуми дашар, арадеш камбирар, зягIип биркур. Шударш дусла ухIнав бекIалра изес хIябяхIяхъили хIу чили вихIибсирив?» – или. «ХIуни вихIира ЧевяхIси Аллагь », – или, илисра мукIур вакIили сай. ГIуррара хьарбаили сай Аллагьли : «Шударш дус хIуни наб гIибадат–тIагIят барири, ил гIибадат– тIагIят барахъес гьунар–кьувват чили гибсив?» – или. Илисра жаваб барили сай: «ХIуни гири, ЧевяхIси Аллагь » – или. Ахирра хьарбаили сай Аллагьли  илизи: «ХIу чили акIахъубсири?» – или. «ХIуни акIахъубра ЧевяхIси Аллагь » – или жаваб барили сай илисра.

Гьанна пикри барая, къиян чехIебаахъили ризкьи бедибсира, шударш дусла гIямру бекI изнила кьадаралра кьакьадеш чехIебаахъили арадеш бедибсира, гIибадат барахъес гьунар–цIакь бедибсира, ахирра сай акIахъубсира Аллагь I сайхIели, ишала се калуна гьатIи? ИлхIели Аллагьли  илизи или сай: «ХIу арукьен дила гIядлуличивли Жагьаннаблизи» – или. Дила или, нуни или эс селра кали ахIен. Аллагьла  уркIецIиличивли ахIенси гIязаблизивад урцхIерцни багьурли ил дугьавизурли сай: «ЧевяхIси Аллагь, ну ХIела уркIецIиличивли Алжанализи вархьаба!» – или.

Дила уркIецIиличи хьул викIусиличи уркIецIи бирутала вегIлара уркIецIи бируси сайра Ну – или, Аллагьли  илала ил тилади кьабул барили Алжанала агьлули варили сай.

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.