Лайлатул - Кьадрилул хьхьу

30 Май 2018 623

АцIния кIивагу зурдардиву яла ххирамур, даража лаваймур барз – Рамазан барзри. Мунил хьхьурдардива яла ххирамур хьхьугу – Лайлатул-Кьадрилул хьхьури. Мугу Рамазан зуруй цумур хьхьу дуссарив мяйжанну къакIулссар.

Цавай аьлимтурал хьхьичIра-хьхьичIсса хьхьури тIар, куннал ацIния арулку хьхьури тIар, куннал махъсса ацIрагу хьхьурдардиву дуссар тIар. Миннувугу я кьуния цалчинмурди, я кьуния шамулчинмурди, я кьуния арулчинмурди, я кьуния урчIуйлчинмурди тIий бур.

Цайми аьлимтал тIий бур, Рамазан барз аьлхIат хьхьуну байбиширча, кьуния урчIулку хьхьу дикIайссар, итни хьхьуну байбиширча, кьуния цалку хьхьу дикIайссар. тталат хьхьуну байбиширча – кьуния арулку хьхьу дикIайссар, арвахI хьхьуну байбиширча – кьуния урчIулку хьхьу дикIайссар, ххамис хьхьу байбиширча – кьуния ххюлку хьхьу дикIайссар, нюжмар хьхьуну байбиширча – кьуния арулку хьхьу дикIайссар, ххуллун хьхьуну байбиширча – кьуния шамулку хьхьу дикIайссар тIий. ХIасил, Аллагьу Тааьланал му кIул къадурну, кьюлтI дурссагу, хьхьурду уттара дуллай, жунма чири хъунмасса хьуншиврулли.

Лайлатул-кьадри дикIайсса хьхьунил лишангу: му хьхьу я хъиннура дяркъусса, я хъиннура гъелисса дакъа, дянивсса, паракьатсса хьхьу дикIайссар. Хьхьурай Лайлатул-кьадри диркIун, кIюрххил буккайсса баргъгу кIялану, нур чаннану бикIайссар. Му чIумал гьарца задрал, уртту-щинал, аьрщи-чарил Аллагьнайн сужда бувайссар. Му хьхьуну ккаччил хIапгу къачайссар, тIар.

Лайлатул-кьадрилул хьхьуну Аллагьу Тааьланал му шинаву, дунияллийн, халкьуннавун багьантIисса амрурду, хIукмурду, кьазаъру гьарца инсантурал, жиндардил, хIайвантрал, ущу-щулгъилул дуканмур, хIачIанмур, дуванмур, дитанмур, хIатта гьарцаннал зумату дуккантIисса жуав, бигьинтIисса ссихI, ласунтIисса ша, миннал ризкьирду, ажаллу, аьмаллу, ивчIантIима, къашай хьунтIима, хъин хьунтIима, му шинаву лачIунтIицири гъарал, бувантIицири марххала, бищунтIицири марч, хьунтIицири дяркъу, дикIантIицири кIиришиву, ххяххантIицири уртту, къама, ахъулсса, гьарца му шинаву хIасул хьунтIисса ишру, хIукмурду кьадар бувну азалданува лавсун дафтар-чичрурду дувайссар. РахIматрал, аьзаврал, миннуха лархьхьуминнул дафтар Жабраил малаикнахьхьун булайссар. Уртту-щинал, бакIлахърулул, миннуха лархьхьумунил дафтар Микаил малаикнахьхьун булайссар. Гъарал, дякъил, мурчал, бургъил дафтар Исрафил малаикнахьхьун булайссар. Къашайшиврул, ивчIаврил, мукунминнул дафтар Изрияил малаикнахьхьун булайссар. Ми малаиктуралгу Аллагьнал I хIукмурду бачин бувайссар.

Лайлатул-Кьадри тIалав дуван ччарча, му дикIайссар тIисса хьхьурду уттара дувавугу суннатссар, хъунмасса даража буссар. Хаснува мизитраву иътикафрай авцIуну зикри буллай, чакру буллай, дуаьртту дуллай, Заннайн леххаву тIий икIаву хъинссар. Мукун чансса бунугу бувсса салихIсса, хъинсса аьмал АллагьначIа азарва цайми зурдардий бувсса аьмалнияр хъинссар.

Лайлатул-Кьадри дуаьлухьхьун жаваб дулайсса хьхьури. Му хьхьуну чIявуну – «Аллагьумма иннака аьфуввун, тухIиббул аьфва, фяъфу аьнни» – учаву хъинссар, жаваб дулаврил ссятравун тIайла бавцIуну, жаваб дулун бюхъайссар. Му хьхьуну кIира ракааьт чаклил дуварча, «альхIамрал» хъирив ару-аруйлва «кьулгьугу» бувккуну, ссалам буллукун арулцIарийлва «Астагъфируллагь ва атубу илайгьи»-гу увкуну, муналгу, мунал нитти-бутталгу бунагьру шюшайссар, Алжаннаву хъунмасса неъмат, чIюлушиннагу хIадур дувайссар. ИвчIайний цанма Алжаннаву хIадур бувсса неъмат-кIану чIалангу бикIайссар. Му хьхьуну шамийлва – «Ля илягьа илля Ллагьу МухIаммадун-Расулюллагь» учирча, цаннихлу – мунал бунагьирттал аьпа бувайссар, цаннихлу – дуржагьрая ххассал увайссар, цаннихлу – Алжаннавун уххайссар. ХIасил, му хьхьуну ца чансса хIаллайвагу эбадат дуллай ацIарча, мунил даража АллагьначIа хъинну хъунмассар.

Му хьхьуну, ссавруннайсса малаиктал лухччинийн ликкайссар. Ссавнил хьулурду тIитIайссар. Жабраиллул кIирагу нурданул хъару машрикьрайнгу, магърибрайнгу дияннин халкьуннал ялтту тIитIи дакьайссар. Му хьхьуну ссаврунная ца цIими ликкайссар, му цIими Жабраиллул гьарца уттавасса икIу, ивкIусса икIу, муъминтурайх бачIайссар. Миннан биял хьуну ххишаламур щин булуви куну Жабраиллул Аллагьнахь суал бувайссар. Аллагьналгу му хьхьуну бувсса оьрчIан була учайссар, чапуртурал оьрчIру бухьурчагу, мунийну, мий чапуртурал оьрчIру мусульманшиврий литIайссар – куну. Ялагу му хьхьуну ссаврунная мукьва ттугь ликкайссар ца-цаннищал арулцIала малаикгу аьрхIалну. Ца – ливауль-хIамд тIисса цIа даврил ттугъ, ца – ливау-р-рахIмат тIисса рахIму баврил ттугъ, ца – ливауль-карамат тIисса хъуншиврул ттугъ, ца – ливауль-магъфират тIисса аьфву баврил ттугъ. Гьарцаннийгу чивчуну буссар: «Ля илягьа илля Ллагьу МухIаммадун-Расулюллагь». ХIамдирал ттугъ бищайссар ссавнил ва лухччинул дянив. РахIматрал ттугъ бищайссар Кяъбалий, караматрал ттугъ бищайссар Байтул-мукъаддаслив. Аьфву баврил ттугъ бищайссар МухIаммад идавсил e гьаттай.

Ми малаиктуралгу гьарца хьунаавкьусса муъминчунахьхьун ссалам булайссар. Миннал къатравунгу бувххун, шанакъашиманахьхьунгу ссалам булайссар. Аллагь кIицI лаглагиманахьхьун Жабраиллул ссалам булайссар. Чак буллалиманахьхьун Аллагьнал ссалам буллайссар. Му хьхьуну, чани хьуннин, мукун ссалам буллай бикIайссар мий малаиктал.

«НасихIатуль-аьвам» (ГьунчIукьатан)

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.