Статьи на даргинском

26 Апрель 2018

Жабраил малаикли нушала Идбаглизи бурибси кьисса леб гьалабла умматла замана бетаурси, илра бурес дигулира чебаргъибдешлис сабабли биахъес багьандан: Ца островличив 500 дус Аллагьлис  гIибадат барили сай ца адамли. Илала мякьлаб эбердили саби дугIярти, бизити ши гIиниз ва бакIили саби нарла галгара.

2 Апрель 2018

Мижитла имамличил гьунибаъни

МяхIячкъала шагьарлизирти ва лебил Дагъистайзирти мижитунала лугIи дусличи дус имцIабикIули саби. Ил дигеси анцIбукьра саби. Гьаларла замунтачил цугбуцахIелли гьаннала замана, гьайгьай, халаси кумекдеш леб бархьси дин бузахъес дигутас, хIяж бирес гьамадли саби, гIялимтачил гьунибиэс, динна гIилму мурхьли дяркъес лерил шуртIри акIахъубли сари.

2 Март 2018

ИшбархIи дунъяличиб бурсибиубли саби магьарла вягIдурти дирес, сарира Исламлизир 1500 дус гьаларал дирули калунти.

ЦIикурис мекъ барайчи ва барили гIергъи гьалмагъли дедибти савгъатуни сарирегIтицун дирути сари ва сунес дигуси кьяйда илди пайдаладарес ихтияр лебси саби. Рахли, хIейгеси анцIбукь бетаурли илди декIарбикалли, хьуна лебдеш сунечил калуси саби. Илала дурабад, хьунул рузули риалли, илала алапа сунелацун бируси саби.

12 Февраль 2018

Турциялизиб 40 млн хьунул адам хIербирули саби, амма илдани косметика камли пайдаладиру. Илди хьунул адамти лугIянси ва умуси дяхIла камличил декIарбулхъути саби. ДяхIла кам жагали калахъес багьандан илдани чула халанешаназирад дагьурти дигIяндешуни пайдаладиру.

ДяхIла кам сагадиран (скраб):

1 чяйла кьулса урхьула зела;

1 халаси кьулса варъала;

Массажбируси тяхIярли скраб камлизи суркбарая, 2-3 минут батурли бирцая.

29 Январь 2018

СекIал хIебалуси кьукья бикIар: «Адамтас вягIза-насихIят хIедурули, я саби бархьхIейули, я чус тарбият хIебирули лехIкахьибси шайхлис, иш сай гIяхIси шайх или». Иши викIни ашкарси абдалдеш саби. ХIякьикьатлизив марси шайх, адамтас чула диннизиб манфагIятдеш барес багьандан, гьала дакIукавхъи гъайкайкIар. Илкьяйда дакIукавхъи гъайвикIни марси шайхличиб чебкабирар. (Анварул Кьудсийят).

Идбаглира иб: «Чи виаллира бусурмантала анцIбукьлумачи багичебдеш хIебирули, их адам нушазивадли ахIен» или. (Васаилул мурид 276 бяхI).

23 Октябрь 2017

Папрусла тамбакулизир 400-личир имцIалин химический, вайтIи цахIнабик лер. Илдазирадли 40 имцIалин арадешлис урехилати сари. Илдала зараллизирадли акIес дирути излумала лугIилизи кадурхар ракла излумира. Папрусла тамбакулизи кадурхутазир агъулизи халдарибти секIал лер: никотин, бензоперин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода ва цархIилти.

Папрусла верализирра лер агъули детарути бархбасуни: полоний, свинец, висмут.

6 Октябрь 2017

Марият

Марият ШамгIунна рурси сарри.  Ил муъминтала неш Марият нушала Идбагла 12-эсил хьунул сарри. Идбаглис ил савгъатрарибсири Египетла пача Мукавкисли. МухIяммад Идбагличир рирухIели илини Ислам дин чеббикIили бусурман ретаурсири. Ил багьласи, гIяхIти хIял-табигIятличилси, дахъал гъай хIедируси ва цархIилтала баркьудлумази хIерирхусири. Идбаг Мадинализив иличи хъайчикайибсири. Илдала акIубсири урши Ибрагьим. Лебил Идбагла хьунразибад Хадиджалара Мариятлара сабри дурхIни акIубти.

19 Сентябрь 2017

Инсаниятла тарихлизибти машгьурти адамтазибад цабехI гъабзадешличил декIарбулхъутири, декIарти — сахаватдешличил, гIурти — бархьдешличил, цархIилти — ряхIмуличил, цабехIти — гIякьлуличил ва илкьяйда цархIилти пергер хIяланачил. ЧIянкIли МухIаммад идбаг e сайри сунезир илди лерилра пергер хIялани лерниличил машгьурвиубси. ИлхIелира илизирти гIяхIти хасиятуни цархIилтазир лертачил гьатIира къулайдешуначил декIардулхъутири.

22 Август 2017

1. ЖумягI бархIи – дебали баракатла бархIи саби лебил бусурмантас.

2. ЖумягI бархIила хIурмат бирес ва ил сабаахъес хIерли дирес гIягIниси саби.

3. ЖумягI бархIиличи хIядурдиирая:

  сунна хIясибли кьаркьа умудеш барая;

  умути палтар чегьая;

  сивак пайдалабарая;

  никуби кьицIдарая;

миски (духи)пайдаладарая;

  кьаркьайчирти гъез урасая.

4. Палтар цIубати диалли гIяхIси саби.

5. Мурул адамти мижитла жявли букьни.

6. ВягIзала замана гъаймадикIудая, телефонти дишахъеная.

8 Август 2017

Идбагличила баянти

Нушала Идбагличил кадикибти анцIбукьуни бусурмантас бегIлара гIяхIти гIяширти лугути дурсри сари. Илдигъунти машгьурти анцIбукьуназибад ца сабри ИсрагI ва МигIраж.

«ИсрагI» ибси девли иргъахъуси саби «МухIаммад идбаг Иерусалимлизибси (Бейтулмукъаддас) «Аль-Акъса» мижитлизи ваъни. «МигIраж» ибси девли биалли Идбаг гIяршличи ацIни иргъахъуси саби.

30 Май 2017

1. АЛЛАГЬ

Ил Аллагьла бегIлара чебяхIси у саби. Ил чи саял белгибируси. Ил ули суези духIнадурцути сари Аллагьла лерилра пергерла 99 у. Ил у цархIил чисалра бирхьуси ахIен.

2. АР – РАХIМАНУ

Гьар шайчивад ряхIмучевси, дахъал гIяхIдешуни дируси. Сунени акIахъубтачи иш дунъялчив ряхIмучевси: бирхутачира хIебирхутачира, буурантачира ахIентачира. Ил ура чисалра цархIиллис бирхьуси ахIен.

3. АР– РАХIИМУ

21 Май 2017

Рурси халараили сари регIси хъули аррукьяйчи нешли ил гьар секIал дирахъес бурсириру. Рурси имцIали нешличи мешулира рирар. Илис саби бикIутира: «Нешличи хIеръили рурси декIаррара». Сен биалра, жагьилти бегIтала хъулиб лебалли бурсибарес гIягIнибиркур цала цали хIурматбирахъес, сабурличил вяшбикIахъес. Амма ишкьяйда ахIен:

– Сена хIела рурси?

– Дебали гIяхIил сари. Илис гIяхIси мурул викиб, илини илис кумекбирули сай беркесил бирули, тIалхIяна ицули, биштIатачи хIерикIули. Ил русули лералли базарличи вякьи гIягIнити секIал ису…

– Урши сена?

21 Май 2017

Хивачила дахъал гапла гъай дурули дирар. Ил бархьсира саби, сенахIенну илдани адамла кьаркьа биркIантачи бируси асар халаси саби. ДекIар-декIарти излумасра дарманни дирар хиви.

17 Май 2017

Багъдадлизив хIерирули уили сай шейх Жунайд, сунелара бахъал марти ва къайгъичебти ученикуни лебси.