Статьи на кумыкском

28 Май 2018

Гьюрметли дин къардашларым! Биринчилей Аллагьгъа гьар бир макътавлар болсун бизин Ислам динге тюзлеген, Пайхаммарыбызны уьмметинден этген ва шу сыйлы болгъан, берекетли болгъан рамазан айгъа етишдирген саялы. Кёплер бардыр бу айгъа етишмей оьлюп гетгенлер, оланы да Аллагь гюнагьларындан гечсин. Бизин шулай сыйлы айгъа етишдирген саялы Аллагьгъа  макътавлар болсун. Аллагьу таала  рамазан айны бизге берекетли этсин, хайырлы этсин, гюнагьларыбыздан тазаланып, яхшы амаллар да этип, Оьзюне ювукъ болмагъа кёмек этсин.

9 Апрель 2018

Оьзюню Яратгъаныны алдында намаз къылагъан къулуну келпетинден тизив не болур?

Бусурманлагъа намаз къылыв не саялы агьамиятлы?

Яратгъаныбыз Аллагьны алдында намаз къылмакъ учун баш ийип, бусурман гиши Аллагь  кёмеги болмай туруп , ол бир ишни де этмеге болмайгъанына ва бары да зат Ону буйругъу булан болагъанына мюкюр бола. Бусурманны бусурман тюгюл гишиден ол сав гюнню узагъында беш керен къылагъан намаз айырагъанын гьатта Мугьаммат Пайхаммар да билдирген.

3 Март 2018

Сен билип къой, оьктемлик – о адамны къылыкъ-хасиятыны бир аламаты ва ругьуну белгиси болуп токътай. Шо адам оьзгелерден артыкъ экенине инанывдур. Оьктемлик – о адамгъа гьакълыкъны гьис этмеге пуршав этеген аврувдур.

Оьзюне абур этивню гёзлев, берилеген насигьатланы инкар этив, ачувлу сёйлев, бирев береген таклифлеге жавап гьисапда къазапланыв ва башгъа адамланы тёбен гёрюв оьктемликни гёрюнеген белгилери болуп токътай.

Оьктемликден адамны оьзюню оьр тутув, гюллев, ачув йимик хасиятлары да тувулуна.

13 Февраль 2018

Башир шайых 1810-нчу йыл бырынгъы Эндирей юртда тувгъан. Гьажиевлени тухумуну еттинчи яда сегизинчи ата-бабаларыны алим ва гьажи болгъан вакилинден тувгъан. Атасы Абу, ата-бабалары йимик, валини даражасында болгъан ва ол да Эндирейде гёмюлген. Башир шайыхны аталарыны ва дос-къардашларыны къабурлары да Эндирейде.

31 Январь 2018

Пашманлыкъ

Билигиз, пашманлыкъ – шо супулукъну якъчыларыны даражасы, ва Къудратны Еси Аллагь пашман юрекни сюе. Къудратны Еси къулну сюйген заманда, ону юрегине пашманлыкъ ва йылыв гелтиреген затны сала. Яратгъаныбыз къулну гёрюп ярамайгъан болса, ону юрегине шатлыкъ ва йыбанч гелтиреген затны сала.

3 Ноябрь 2017

Гьей бусурманлар, бары да затны гьакъында юрегигиз булан ойлашыгъыз – бар бары да затны гёргенде Аллагьгъа макътав этигиз. Аллагь яратгъан затны сансымай нечик боласыз? Аллагь яратгъан затланы гёзлеригиз ва юрегигиз булан оьр этигиз. Билигиз, мюрит оьрлюклеге етишмес башгъа адамларда кемчиликлени гёре буса. Адамланы кемчиликлерин гёреген гьалдагъы мюрит, оьзюн малайиклени, пайхаммарланы, валилени даражасына етишгенче оьзюн тарбиялажакъ ва тетекейсиз болгъунча юрютежек адамда гьажатлы.

10 Октябрь 2017

Гьюрметли дин къардашларым ва къызардашларым! Бугюн борч булан байлавлу бир-нече масъалаланы баян этмеге сюемен. Бу гюнлерде кёплер бар борчгъа акъча да алып, шону къайтармай юрюйгенлер, бирлерини гьатта къайтармагъа хыялы да болмай. Бирлерини борчларын ата-анасы тёлейлер, башгъаланыкин къатынлары тёлейлер. Бирлери буса, борчун къайтармагъан кюйде оьлюп гетелер. Борч булан ойнама яраймы?! Шо гьакъда энни айтарбыз, Аллагь буюрса.

2 Октябрь 2017

Инсан бу дюньядан гёчгендокъ, Ислам дин, бары да талапланы сакълап, ону гёммекни буюра. Инг башлап ону гёмювге байлавлу харжланы ол адам тюпде къойгъан мал-матагьдан алына. Ондан сонг, къалгъан борчлары бар буса, шолар къайтарыла. Артда ону мал-матагьыны уьчден бир пайындан васияты кютюле. Шондан къалгъан пайы ону варислерини арасында тёбенде эсгерилеген ёрукъда оьлешине.

18 Сентябрь 2017

«Убудийя» деген сёз къулчулукъ ва есирлик деген маънаны англата. Инсан оьзюнден оьрлюк алагъанны ва юрегине еслик этегенни къулу гьисаплана. Эгер инсан оьзюню  напсына есирликге тюшген буса, ол оьзюню напсыны къулу, эгер де дюньялыкъ ишлеге есирликге тюшген буса, ол дюньялыкъ ишлени къулу.

24 Август 2017

Варисликни себеплерини баяны

Алъякъдагъы затлардан да англангъангъа гёре, варислени себеплери уьчдюр:

Къардашлыкъ – бир.

Къулну азат этмек – эки. Амма азат этген гиши къулну таракасын алса тюгюл, къул ону таракасын алмайдыр.

9 Август 2017

Бусурманлар, билигиз, дин – насигьатдыр. Шо гьакъда гьадисде булай айтыла: «Дин – насигьатдыр, таза юрекликдир». Асгьабалар Пайхаммаргъа : «Гьей, Расулуллагь кимге багъыпдыр?» – деп сорав бере. Пайхаммар булай жаваплана: «Аллагьгъа, Къуръангъа, Аллагьны Элчисине , бусурманланы башчыларына ва бары да бусурманлагъа багъып».

Насигьат береген адам сакъламагъа герекли эдеплер бар. Шолагъа булар гире:

4 Июнь 2017

Аллагьгъа къуллукъ этивде экиюзлюкден нечик арчылма бола? Бизин ишлерибизде бет гёрдю болмас учун нечакъы къаст этебиз? Тюз ёлда нечик токътама бола? Булай соравлар бизин яшавубузда кёп тувулуна. Шолар мени де тезден берли ичимни бушдура эди. Шону гьарибизге етишдирмек учун узакъ заман ойлашдым, ва ким герти бусурманланы келпетине къыйышывлу болмакъ учун къаст эте буса, оьзюню ойларын ва ишлерин анализ этме болсун учун язма токъташдым. Бизин гьарибизге заманда бир оьзюбюзню гьалыбызны гьакъында ойлашып къарамакъ бек гьажатлы.

30 Май 2017

1. Бир алим булай айтгъан: «Динчилик – шо шекликни гери урув!»

2. Олай да булай айтылгъан: «Ачыкъ динчилик шо адам, Аллагьгъа къуллукъ этивден къайры, оьзге бир гьаракат да этмей турмакъдыр. Яшыртгъын динчилик буса, сени юрегинге Аллагьдан къайры дагъы бир зат гирмей турмакъдыр».

3. Супьян ас-Саври булай айтгъан: «Мен динчиликни юрютювден тынч дагъы затны гёрмегенмен: сен аз буса да шеклик бар затны къоясан».

4. «Динчилик – шо оьзюню тилингни макътавлар этивден ва айыплавлардан сакълав».

21 Май 2017

Биз, бусурманлар, беш керен намаз этебиз, жума намазны да къутгъармайбыз, муъмин адамлар гьисапда Ислам динни гьакъындагъы масъалагъа байлавлу лакъыр юрютме болабыз… Тек тамаша иш – бизин яшавубузда яхшылыкъ – той деген агьвалатгъа байлавлу бизге не болуп къала?!

21 Май 2017

Гьюрметли дин къардашларым ва къызардашларым! Этеген ибадатларыбызны, яхшы амалларыбызны таза юрек булан, Аллагьны разилигин алмакъ учун этмекни гьакъында айтмагъа сюемен бугюн, Аллагь буюрса. Аллагьу таала Къуръан аятларда бизге, этеген ибадатны таза кюйде этигиз, деп кёп керен буюра. Аллагь учун, Аллагьны разилигин алмакъ учун этилмеген ибадатны, яхшы амалны, о яхшы амал нечакъы уллу болса да, кёп болса да, Аллагь учун этилмесе, Аллагь ону къабул этмей.

17 Май 2017

Расулуллагь булай айтгъан: «Инсанлагъа кёмек этеген гишини Аллагь сират кёпюрде аякъларын беклешдирер». Дагъы да Пайхаммар булай эсгерген: «Аллагь Оьзюню къулуна ол оьзюню дин къардашларына кёмек этген чакъы кёмек этер».