Статьи на разных языках

3 Ноябрь 2017

Гьей бусурманлар, бары да затны гьакъында юрегигиз булан ойлашыгъыз – бар бары да затны гёргенде Аллагьгъа макътав этигиз. Аллагь яратгъан затны сансымай нечик боласыз? Аллагь яратгъан затланы гёзлеригиз ва юрегигиз булан оьр этигиз. Билигиз, мюрит оьрлюклеге етишмес башгъа адамларда кемчиликлени гёре буса. Адамланы кемчиликлерин гёреген гьалдагъы мюрит, оьзюн малайиклени, пайхаммарланы, валилени даражасына етишгенче оьзюн тарбиялажакъ ва тетекейсиз болгъунча юрютежек адамда гьажатлы.

1 Ноябрь 2017

Пайгъамбарин гьядисдиъ дупна: «Шубур касдихъди Аллагьу Тааьлайи Гъиямат йигъан гафар апIидар, дурариз фикир тувидар ва, аьфв дарапIди, дурариз аьзаб тувди».  Му гафар Пайгъамбари шубуб ражари текрар гъапIу. Думуган асгьябарикан сари гьерху: «Фицдар бахтсуз ксар даринхъа. Я Расулаллагь, дурар фужар ву?» Пайгъамбари жаваб туву: «Шли ярхи палат алабхьураш (чан агъирвалиан), шли футнийир апIураш, шли чан мутму кучIлиинди масу тувраш».

30 Октябрь 2017

Мугьаммад Пайгъамбардин (Аллагьди н салатни салам хьуй адал)  гьадисрал асаслу яз, агъадихъ дишегьлийрин лап хъсан 10 къилихдикай лагьанва:

1. Диндарвал. «Гьакъикъатда вири и дуьнья – им къачуз жедай, инсанди ишлемишзавай, кеф хкудзавайди я. И дуьньядай къачуз жедай виридалайни хъсанди – им диндар, хъсан къилихрин паб я (итим патал, амма дишегьли патал – диндар, кIанивал къалурзавай ва рикI алай итим)».

26 Октябрь 2017

Мунафикьшиву ссайн учайссар?

26. Ина мунафикьвагу (лажинлякъу) акъарав? Мунафикь щийн учайссар тIисса пикри бакIравун цалвагу бувххунав? Лажинлякъул хасият цукунсса дикIайссар, муния жувагу бурувччуну бикIаншиврул? ТIуллавусса ва мукъурттивусса мунафикьшивруя дакIнихтуну нигьа увсун урав? Мунафикьну къаикIаншиврул ци буван аьркинссар? Жува муния личIлулну бикIан аьркинссарув? Вай суаллу гьарца мусульманчувнал цахьхунма булун аьркинссар.

25 Октябрь 2017

Һәр авыл үзенең рәссамы, бизәүче-зәвыклы сәнгать әсәрләре ясаучы остасы белән мактана алмый. Кукмара районының Өркеш авылында исә җае чыккан саен, «Безнең һәвәскәр Шәмсетдинебез бар. Әйт кенә, җәлт итеп килеп тә җитә, ялт иттереп эшләп тә бирә», – дип горурланалар. Авылдашлары сокланган авыл рәссамы белән якыннан танышасы иттем.

24 Октябрь 2017

Цо къоялъ Византиялъул амирасда ракIалде ккана Багъдадалде, бусурбабазе чанго суал кьун, чапар витIизе. Шагьаралде щваравго чапарас абуна рикIкIада вугев маликасдасан бусурбабазул халифасе кьезе чанго суалгун вачIун вугилан жив.

Чапарасул мурад лъайдал бусурбабазул халифас буюрухъ кьуна гьев жаниве виччаян. Хъалаялъувеги лъугьун чапарас абуна бусурбабазе кьезе лъабго захIматаб суал бугила жиндир. Чапарас абуралда гIанчIлъарав халифас шагьаралда ругелщинал гIалимзаби ахIеян буюрухъ кьуна.

23 Октябрь 2017

Папрусла тамбакулизир 400-личир имцIалин химический, вайтIи цахIнабик лер. Илдазирадли 40 имцIалин арадешлис урехилати сари. Илдала зараллизирадли акIес дирути излумала лугIилизи кадурхар ракла излумира. Папрусла тамбакулизи кадурхутазир агъулизи халдарибти секIал лер: никотин, бензоперин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода ва цархIилти.

Папрусла верализирра лер агъули детарути бархбасуни: полоний, свинец, висмут.

18 Октябрь 2017

Гьуьрметлу мусурман стхаяр ва вахар. Эвеленмиш хьун - им Пайгъамбардин (салам ва салават хьуй адал) рехъ я. Хизан арадал гъун, яни паб гъун ва я гъуьлуьз фин жуван уьмуьрдин, диндин саламатвал я. Амма и Сунна, хизан виридавай эхирдалди хуьз жезвач. Вучиз акI жезва? И кардиз вуч себеб ава? Диндин къанунар чир тахьун я! Ша чна и кадиз фикир гун, хизанар чкIунин себебар гьибур ятIа чирин.

17 Октябрь 2017

Гьюрматлу мусурман гъардшар ва чйир! Гьяйифки, ухьу жвуваз саб фукIа дархьидикьан гагьди, фикир апIурдархьа. Гьаддиз ухьуз варидариз дарс вуди саб гьядиса ктибтуз ккундузуз, гьаму ктибтубдикан фикир апIури,  ухьу гъаври хьпан бадали.

Шубур жигьил кас гъазанждиз жара гьюкуматдиз гъягъюру. Душваз хъуркьбалан кьяляхъ, дурар саб 75 мертебейин гостиницайиз гъягъюру. Му аьхю гостиницайин имбу этажариъ йишвар адрувалиан, дурар  аьхиримжи этаждиъ хьпакк ккубкьру.

13 Октябрь 2017

Цо къоялъ машгьурав тохтур Ишан къватIиве вахъана аэропорталде ине. Гьев цIакъ гIедегIун вукIана гIелмияб конференциялде щвезе кколев вукIун. Амма самолеталда рекIун унаго, тохлъукьего, гьесда рагIана лъазаби: «Самолеталъул гIунгутIи буго. Гьединлъидал самолет рещтIине буго бищунго гIагарда бугеб аэропорталда», - ян абулеб.

12 Октябрь 2017

Ир белән хатын, бер-берсен бик яратсалар да, иманнары нык булса да, ике арада каршылыклар һәм проблемалар туу котылгысыз.

Күп кешеләр дөрес сайланган парлар арасында бернинди кыенлыклар килеп чыкмый дип ышана. Һәм бу ялгыш фикер. Әгәр чыннан да күпчелек кеше шундый фикердә булса, бәхетле гаиләләр саны тагын да әзрәк булыр иде.

Күпләр:  «Тату тора алмыйбыз, димәк бер-беребезгә туры килмибез?» – дип уйлый. Аерылуга төрле сәбәпләр китерергә мөмкин: динлелекнең, рухи кыйммәтләрнең төрле дәрәҗәдә булуы, карашлар төрлелеге.

11 Октябрь 2017

Кьуръан – Аллагьу Тааьланал каламри. Му Аллагьнал  гьан бувну бивкIссар МухIаммад ИдавсичIан e Жабраил-малаикнайхчIин ва жучIанмагу бивссар царагу хIарп даххана къархьуну, ца никирая гамунийн буллай (таватурданийну). Кьуръанналуха лавхьхьусса лу, калам ляхъан буван, сакин буван щищачIав къашайссар, так ца Аллагьнаща бакъа. Кьуръан буккавугу эбадатрал ца журану хъанахъиссар. Кьуръан – Аллагьнал  калам бухьукун, мунил чулиннайсса адавгу дикIан аьркинссар ЦачIанна АллагьначIан  куннасса.

10 Октябрь 2017

Гьюрметли дин къардашларым ва къызардашларым! Бугюн борч булан байлавлу бир-нече масъалаланы баян этмеге сюемен. Бу гюнлерде кёплер бар борчгъа акъча да алып, шону къайтармай юрюйгенлер, бирлерини гьатта къайтармагъа хыялы да болмай. Бирлерини борчларын ата-анасы тёлейлер, башгъаланыкин къатынлары тёлейлер. Бирлери буса, борчун къайтармагъан кюйде оьлюп гетелер. Борч булан ойнама яраймы?! Шо гьакъда энни айтарбыз, Аллагь буюрса.

7 Октябрь 2017

Идалайни гъейри, ам ийидайла беден, парталар ва капI ийизвай чка чиркерикай михьи хьун шартI я. Михьивал гвачиз Къуръандик гъил хкуьрдай, Кябедилай элкъведай (тIаваф) ихтияр авач. Исламди чавай неинки винел патан михьивал, гьакI руьгьдин михьивални хуьн истемишзава. Михьивал хуьникай шариатдин ктабра лап гегьеншдиз кхьенва.

6 Октябрь 2017

Марият

Марият ШамгIунна рурси сарри.  Ил муъминтала неш Марият нушала Идбагла 12-эсил хьунул сарри. Идбаглис ил савгъатрарибсири Египетла пача Мукавкисли. МухIяммад Идбагличир рирухIели илини Ислам дин чеббикIили бусурман ретаурсири. Ил багьласи, гIяхIти хIял-табигIятличилси, дахъал гъай хIедируси ва цархIилтала баркьудлумази хIерирхусири. Идбаг Мадинализив иличи хъайчикайибсири. Илдала акIубсири урши Ибрагьим. Лебил Идбагла хьунразибад Хадиджалара Мариятлара сабри дурхIни акIубти.

5 Октябрь 2017

Инсанасе жакъа дунялалдаги, метер ахираталдаги талихI букIиналъе бищун чара гьечIого хIажалъулел дару-сабабазул цояб ккола жинца лъикIаб рахъалде пикру хIалтIизаби ва гьелдаса пайда боси.

Пикру гьабиялъул магIна ккола, ТIадегIанав Аллагьасул хIалкIолъиялъулги тIадегIанлъиялъулги, Гьес гIажаибго бижун бугеб зоб-ракьалъулги, махлукъаталъулги пикру гьаби. Гьелъул аслияб мурадги ккола пикруялдалъун гIелмуги цIикIкIинабун, БетIергьанасдеги щун, илагьияб нуралъ ракI гвангъизаби. Гьединлъидал инсанас хIаракат бахъизе ккола хIалкIун гьеб лъикIаб рахъалде буссинабизе.

2 Октябрь 2017

Инсан бу дюньядан гёчгендокъ, Ислам дин, бары да талапланы сакълап, ону гёммекни буюра. Инг башлап ону гёмювге байлавлу харжланы ол адам тюпде къойгъан мал-матагьдан алына. Ондан сонг, къалгъан борчлары бар буса, шолар къайтарыла. Артда ону мал-матагьыны уьчден бир пайындан васияты кютюле. Шондан къалгъан пайы ону варислерини арасында тёбенде эсгерилеген ёрукъда оьлешине.

30 Сентябрь 2017

ЧIявуну ттула динналул ссурваращал ихтиялат буллалиний ттун хIисав шай гайннал паракьатну цала ласнахь чIивисса бикIу, хъунмасса бикIу щялмахъ бусан бюхъайшиву. Цалагу му тIул къулагъасрагу дуван къааьркинмунин ккалли дувай.

Миннан захIмат бакъар ци-бунугу букъавсун кьабитан, бачIи-кьачину бусан ягу щялмахъ хIала бакьин. Му куццуй, щялмахъ бусаву кIура даллай дур щарссанил хасиятрайн.

28 Сентябрь 2017

Ихь вахтна гвачIниндин гъудгниз гъудужвну, думу мистаъ жямяаьтдихъди апIуб саспидариз аьхю читинвалси рябкъюра, хъа ихь аьхю абйирин думу аьдати ляхин ву, яни дурар гьарган гвачIниндин гъудган жямяаьтдихъди тамам апIуз чалишмиш шуйи. Думу гъудгнин фазилатвал аьгъюдар гьар гвачIниндин гъудган мистаъ жямяаьтдихъди апIуз чалишмиш шуйи.

Хъа ухьу, гьяйифки, йишвну лап кьаназ жвуван ляхнар апIури, дурарикан фикир апIури илчIихну шулхьа, хъасин гвачIниндин гъудгниз гъудужвуз шулдар. Ва гьацира мист ярхла ву, хулаъ  апIуз шулдаринхъа, кIури, жвуваз жюрбежюр себебар агурхьа.

26 Сентябрь 2017

Суал: Зун гъуьлуьк кваз са йис кьван я. Заз зи гъуьл хуш туш, вучиз лагьайтIа ам лап яхунди ва аскIанди я. За адавай спортдал машгъул хьун акьван тIалабна! И кар себеб яз зун патарихъ галайбуруз килигиз эгечIна, кьакьан ва хъсан акунар авай гада акурла за фикирзава: заз ихьтин итим хьанайтIа!  Гьа са вахтунда заз абуруз килигун гьарам тирди чизва, жува-жуван нефсинихъ галаз женг чIугвазва, амма фикирар акъвазариз жезвач. За чара хьуникайни са шумудра фикирна.

Алимдин жаваб: