Хъама диртсса кIула

13 Сентябрь 2017 487

Ххирасса уссурвал ва ссурвал, чIявучин жува ца иширал пикри бувару, му иш жущалва хьуну махъ. Мунин бувну, на бусан ччай ура ца махIатталсса хавар, жува мунил ялув пикри бувну, жущалва мукунмасса иш хьуннин хIадурну бикIаншиврул.

Шама жагьилсса адамина лавгун бивкIун бур чил билаятрайн даву ххал дуван. Микку мий бавцIуну бур 75-ра зивулийсса хъамалкъатлуву (гостиница). Цайми зивурдай бачIвасса номерду бакъахьувкун, миннан багьну бур лахъра-лахъмур зивулийсса номердануву яхъанан. Му хъамалкъатлуву укунсса низам диркIун дур: лифтру хьхьувай ссят 10-нний левщун, кIюрххил ацIра хьуннин къалахъайсса бивкIун бур. Мунияту, хъамалкъатлул зузалтрал гай жагьилтурах чIумуй махъунмай зана бикIияра куну бур, бахьтта 75-мур зивулийн лахъан къабагьаншиврул. Вайнналгу, барчаллагьгу куну, цала иширттай лавгун бур.

Цалчинмур кьини гай чIумуй зана хьуну, цукунчIавсса захIмат бакъа цала номерданувун гьаз хьуну бур. КIилчинсса кьини транспорт чIал хьуну, ссят ацIра хьуннин хъамалкъатлувун зана бикIан бювхъуну бакъар. Му чIумал лифтругу левщун лявкъуну бур. Ми байбивхьуну бур гиккусса зузалтрахь миннатру буллай, цаппара хIаллайсса лифт лахъияра, тIий, амма цукунчIав лахъан буван къавхьуну бур, цанчирча, лифтру лахъаву ва лещаву инсан хIала къаувхна компьютерданул дувайсса диркIун дур.

Хъинну пашмангу хьуну, жагьилтал бавчуну бур бахьтта цала номерданувун. Миннал икьрал дурну дур гила лавайсса ххуллу бигьану гьаншиврул куннахь куннал хаварду, бусаларду бусланну, куну.  Цаннал увкуну бур: «На бусланна хъярчилсса хаварду», – куну. Му куццуй, мунал бусласисса хавардайгу хъяй миннал 25-ра зиву диртун дур. Яла ваманал увкуну бур: «Утти на мюнпатсса, пикрирдавун бутлатисса хаварду, бусаларду бусланна». Мунах вичIи дихьлай ялагу 25-ра зиву диртун дур. Яла шамулчинманал увкуну бур: «На зухь пашмансса, дард дутансса хаварду бусланна, ттун цайми къакIулли», – куну. «Бусласу, вил пашман хавардахгу вичIи дирхьуну, кIиккун бивукун шанан утту бишинну», – куну бур вайминнал.

Цала номерданучIан бивукун, шамулчинманал гьанавиххину увкуну бур: «Утти на зухь яла пашманмур хавар бусанна – жула номерданул кIула гилура лирчIун дур!». Ми махъру бавукун, бувххун багьтIатI хьусса дустал хIалдануцIа хьуну, бунийва багьну бур.

Бюхъай ва хавар ляхъан бувсса бикIангу, амма ххуйну пикри буварча, вай жагьилтуращал хьумур жула оьрмулуха лавхьхьу бизлай бур. Гай лавхъун най бивкIсса зивурду – оьрмулул шиннури. Гайннал кунна жувагу 25-ра шин гьан дувару тяхъану, хъярчру буллай. Хъиривмий 25-ра шинал мутталий инсаннал кулпат бувну, оьрчIру хьуну, минналсса буллай, зий, захIмат буллай гьан дувай. 50-ла шин хьуну махъ байбишай оьрмулул шамулчинмур бутIа: му чIумал, ва хавардануву кунна, пашманшивуртту чIярусса ккаккай: къашавай хъанай, азарханардай агьлай ва м. ц.

Махъва махъгу, оьрму къуртал хъанан бивкIукун, инсаннан бувчIай цанна яла агьаммур хъама диртун душиву: Алжаннул къапурду тIитIайсса кIула – Аллагьнайн I мютIийшиву цащала къаларсшиву. БивкIу гъан хьувкун, инсан цала оьрмулух урувгун, ссанчIав дакъа гьан дурсса шиннардия пашман хьуну, оьрму махъунмай зана буван хьурдай тIун икIайссар, амма мунахь учинтIиссар Кьуръанналуву увкусса куццуй (мяъна): «Вин зана икIаву дакъассар. ВичIан Ттул аьламатру, лишанну гьан дурссия, амма ина мий щялмахъсса ххай, дакI хъунну, иман дакъаману ияв» (сура «аз-Зумар», аят 59).

Бачияра, ххирасса уссурвал ва ссурвал, ахиратлувун лавгминнах бурувгун, пикри бувну, гайннал гъалатIру тикрал къабулланнуча. Жунма кIуллихха жуламур къатта цумур зивулий буссарив! Бачияра жула оьрму бутанну ахиратлуву хайрну лякъинмунилсса буллай, жувагу къаличIаншиврул дакъа чара бакъасса кIула хъама диртминнавух!

МухIамМад МухIидинов

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.