Суннатсса чакру

14 Февраль 2018 520

ТасбихIрал чаклил баян

ТасбихIрал чак – мукьра ракааьтрайсса чакри. Мунил савав дакъассар, чIун дакъассар, та барчагу байссар. Дяхтта буллай ухьурча мукьрагу ракааьт цачIу данссар хьхьувай буллай ухьурча кIи-кIира личIийну данссар. Му байсса куцгу: «на нийят дурунни тасбихIрал ссуннатсса чаклил кIира ракааьт дан (ягу мукьра ракааьт дан) Аллагьу акбар» – куну бахIинссар. Яла альхIам буккинссар, яла ци бунугу ца сура буккинссар, яла кьус икIаннин ацIния ххюйлва «субхIаналлагьи вальхIамдулиллагьи ва ла илагьа илла-ллагьу валлагьу акбар» -учинссар.

Яла рукуърайн кьус ивкIукунгу ацIилва учинссар мува махъ, яла лавай гьаз хьуну эътилдануву учинссар мува махъ ацIийлва, яла суждалийгу учинссар ацIийлва. Яла кIивагу суждалул дянивгу учинссар ацIийлва, ялагу суждалуву учинссар ацIийлва. Суждалия гьаз хьуну лавай изаннингу учинссар щяивкIун ацIийлва, яла лавай ивзун альхIам буккинссар, му ракааьтрайгу учинссар кIукунма. Ца ракааьтрай арулцIаллий ххюва шайссар.

Мукьрагу ракааьтрай шанттуршва шайссар. Миннул гьарцаннил хъирив «ла хIавла ва ла кьуввата илла биллагьил аьлийил аьзим» учавугу хъиннува хъинссар. Му чак баврил чиригу хъинну хъунмассар. Гьарца бунагьирттал бувмунилгу, бантIиймунилгу, чIивимунилгу, хъунмунилгу, загьирмунилгу, кьюлтIмунилгу, кьасттирай бувмунилгу, хатIалий бувмунилгу – гьарцаннул аьфву байссар. Му мукун буван Идавсил Аьббаслун лахьхьин бувну, булува куну васият бувссар. ХIатта, гьарца кьини цал баванссар. Мукун къахьурча нюжмярдий цал баванссар. Мукунгу къахьурча зуруй цал баванссар. Мукунгу къахьурча шинай цал баванссар. Мукунгу къахьурча оьрмулий цалвагу къабувнувагу къабитанссар.

Аввабинтурал чак

МаркIачIан чаклил хъиривсса ратибат чак бувну махъ, хъатIан чак буваннин байсса чак буссар, аввабин-чак тIисса. Цуппагу дянив цамур ихтилат къабувну баву хъинссар. Мунил яла чанмур кIира ракааьтри, амма мукьра ягу ряхра даву хъиннува хъинссар. КIира дурнан алжаннаву кIива чIалъаь байссар арцу мусийл. Мукьра дурнал мукьцIалла шинайсса бунагьирттал аьпа байссар, ряхра дарча – шинай дурсса эбадатращал аьрхIал бацIайссар. Мунил му кьини бувсса оьсса ишру яла гьан байссар, ахиргу марцI дайссар. Му хъинну ххирасса чакри. Даин ялув авцIуну буллалаву хъинссар. АльхIам бувккуну махъ ххю-ххюва "Кьулгьу" (сура "Ал-Ихлас") буккавугу хъинссар.

НасихIатуль­аьвам»)

Самые интересные статьи «ИсламДага» читайте на нашем канале в Telegram.